Oppdatert informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 12.03 kl. 1530

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som gjelder fra i dag, torsdag 12. mars kl. 1800. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av: Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Universiteter og høyskoler Andre utdanningsinstitusjoner. Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Dette er kritiske samfunnsfunksjoner: Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet: Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg Redningstjeneste IKT-sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektroniske kommunikasjonstjenester Transport Satellittbaserte tjenester Apotekene Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av: Kulturarrangementer Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Treningssentre Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende Svømmehaller, badeland og liknende   Samlet informasjon om koronaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ Spørsmål om Korona-virus rettes til Nasjonal Korona-telefon: 81 55 50 15 Spørsmål om helse rettes til legesenteret i Tingvoll: 71 53 24 50 Andre spørsmål rettes til servicekontoret i Tingvoll: 71 53 24 00

Tiltak for å begrense smitterisikoen for koronavirus i Tingvoll kommune publisert 12.03.

Gjelder fra torsdag 12. mars og til annet er bestemt. Alle politiske møter med unntak av formannskapet avlyses. Møtevirksomhet i regi av kommunen med mer enn 15 deltakere, avlyses. Arrangement med deltakelse på over 50 personer vil vurderes. Skoler og barnehager skal driftes som normalt. Ingen besøk til Vonheim og Tingvoll sjukeheim. Eventuelle unntak må avtales med avdelingsleder før oppmøte. Ta kontakt på vaktmobil: Vonheim 962 26 869, Tingvoll sjukeheim 2.etasje 915 89 442, Tingvoll sjukeheim 3.etasje 902 97 649. Følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19: Eldre personer over 65 år. Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, lungesykdom og kreft. For ansatte i Tingvoll kommune: Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar. Ansatte oppfordres til å begrense sin deltakelse på kultur- og idrettsarrangement. Ansatte bør ikke reise til utlandet. Hvis ansatte reiser til utlandet må det påregnes 14 dagers karantene. Ansatte må påregne endringer i sin arbeidsoppgaver. Alle møter vurderes gjennomført på Skype/video. Eventuelt hjemmekontor avtales med nærmeste leder. Næringslivet i Tingvoll kommune anmodes om å: Henge opp plakater om hygiene. Øke renhold av kontaktpunkt som lysbrytere, dørhåndtak osv. Begrense reise- og møteaktivitet. Per 12. mars er det ingen i Tingvoll med påvist koronasmitte. Denne informasjonen vil bli fortløpende oppdatert. På Folkehelseinstituttet finner du råd og informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Informasjon fra beredskapsrådet 11.03.2020

Tingvoll kommune har i ettermiddag gjennomført et møte med kommunale ledere og representanter for frivillige organisasjoner for å gjennomgå status og utfordringer knyttet til utfordringer med korona-smitte. Frivillige er en ressurs som kan bidra med ulike tjenester dersom situasjonen krever det. Kommunens kriseledelse deltok deretter i et møte med fylkesmannen og de andre kommunene i fylket. Vi fikk oppdatert siste status fra folkehelseinstituttet og andre retningslinjer. Tingvoll kommune vil sette krisestab i morgen 12.03. kl. 09:00 for å bestemme retningslinjer og tiltak for henholdsvis kommunens egne virksomheter og råd til innbyggere og næringsliv. Dette vil bli publisert på kommunens nettsider og facebook-sider torsdag ettermiddag 12.03. TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE Kommunelegen i Tingvoll har gitt beskjed om at alle elever og tilsatte ved Tingvoll vidaregåande skole skal følge karanteneregler i påvente av testresultat for en elev som kan ha vært smitteutsatt. Resultatet på prøven er ventet torsdag ettermiddag. Det er derfor besluttet at ansatte og elever som har vært på TVS i løpet av denne uken skal følge karanteneregler til prøvesvar foreligger. Det betyr at det ikke vil bli gjennomført undervisning på skolen torsdag 12.03, verken for elever på videregående eller på språkopplæringen. Karanteneregler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Koronaviruset - Informasjon fra kommuneoverlegen

Spørsmål om koronaviruset? Bruk informasjonstelefon 815 55 015 Generelle fakta og råd finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider .  Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen. Pårørende eller frivillig? Disse skal ikke besøke kommunens helseinstitusjoner. Informasjonen finner du nedenfor. Koronaviruset: Når skal du kontakte lege? Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og   har vært i  et  område med vedvarende spredning av koronaviruset  de siste 14 dagene, eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene. Generelle råd: Det er alltid viktig med god forebygging av smitte! For å hindre smitte bør du unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst èn meters avstand til personer med luftveisinfeksjoner. Host/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. God håndhygiene, både hos friske og syke, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.  Heng opp plakater med smittevernråd der hvor folk ferdes! Du finner dem på  Helsedirektoratets nettsider. Alle råd og fakta om koronaviruset finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider. Til deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Tingvoll kommune som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Dette er i tråd med  anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.   Du har rett til sykemelding. Det gjelder også dersom legen din ikke vet sikkert om du er smittebærer.  Les mer sykemeldinger i forbindelse med koronavirus på nav.no Hensikten med sykemeldingen er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar. Koronavirus: Disse skal ikke besøke kommunens helseinstitusjoner Personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset, eller som har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet, skal ikke besøke kommunens helseinstitusjoner. Dette er i tråd med nye råd fra Helsedirektoratet.  På grunn av høy alder og nedsatt helse har pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn økt risiko for alvorlige sykdom ved smitte. Du skal derfor ikke besøke kommunale helseinstitusjoner dersom:  Du har vært i område med vedvarende spredning de siste to ukene.  Oversikt over områdene finner du på nettsidene til FHI Du har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet av koronaviruset. Hva som menes med nærkontakt kan du lese på nettsidene til FHI   Generelle råd til deg som besøker kommunens helseinstitusjoner God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte koronavirus, og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasientene. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktivitet ved institusjonen.     

Høring - Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres.

Tingvoll kommune skal vedta ny plan for samfunnsutviklingen de kommende årene. Denne planprosessen omhandler ikke om arealdelen av kommuneplanen. Den behandles i 2021. Før planforslaget kan utarbeides, må kommunestyret i henhold til plan og bygningsloven vedta planstrategi for kommunestyreperioden og planprogram for arbeidet med ny kommuneplan. Forslag til planstrategi og planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet 13. februar 2020. Dokumentet kan leses på kommunens hjemmesider og på servicekontoret. Frist for å komme med merknader er fredag 3. april. Les pl (PDF, 2 MB) anen her (PDF, 2 MB)   Med vennlig hilsen: Odd-Arild Bugge Kommunedirektør Tingvoll kommune 71 53 24 00

Råd fra Folkehelseinstituttet ifm. mulig smitteeksponering på konsert i Molde 29.02.

Bakgrunn Vedkommende var i fin form under konserten. På konserten var det ca. 800 andre som sto tett. Søndag 1 mars om kvelden utviklet vedkommende symptomer og testet positivt for nytt koronavirus mandag 2 mars. På konserten kvelden 29. var vedkommende i nærkontakt med 4 personer. Av de 800 andre gjestene anslås at 10-15 var fra helseforetak og opptil et par hundre andre var annet helsepersonell. De fire nærkontaktene befinner seg i karantene i Vestnes og Molde kommune. Kommuneoverlegene følger dette opp. FHIs vurdering er at vedkommende har vært svært lite smittsom mens vedkommende var på konserten. Folkehelseinstituttet i dag etter samråd med Helsedirektoratet gitt følgende råd: - De fire nærkontaktene anbefales hjemmekarantene i 14 dager. - Øvrige gjester på konserten settes ikke i karantene, og helsepersonell bes ikke om å holde seg borte fra jobb. - Dersom noen av de øvrige gjestene utvikler symptomer som feber eller luftveisinfeksjon de første 14 dager etter konserten, bør de testes og være isolert fram til avklaring. Bjarne Storset – kommuneoverlege Tingvoll

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her finner du spørsmål og svar om koronaviruset fra Helse fra Norge

Informasjon om Coronaviruset og kommunens beredskapsarbeid

      Tingvoll kommune oppdaterer seg fortløpende på retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Helsetjenesten og beredskapsrådet i kommunen er i fortløpende kontakt. Aktuelle tiltak vil bli vurdert kontinuerlig. Dersom du har vært i smitteutsatte områder (Nord-Italia, Sør-Korea og Kina, eller har vært i kontakt med smittede personer) tar du kontakt med legesenteret på telefon 71 53 24 50, utenom kontortid; tlf. 116 117. Ikke møt på legesenteret hvis du frykter at du er smittet. Ta kontakt pr telefon. Oppdatert informasjon finner du på Folkehelseinstituttet sine sider https://www.fhi.no/

Pårørendekurs med spesialpsykolog Lise Næss – hverdagens opplevelser med aldersdemente  

Heldøgns tjeneste v/virksomhetsleder Elisabeth Berntsen Nilssen ønsker alle pårørende til aldersdemente hjertelig velkommen! Ingen påmelding, kurset er gratis. Tid: Mandag 30 mars kl 18-20. Sted: Menighetshuset Tingvoll.

Velkommen til innskriving skole

  Vi har innskriving av nye 1. klassinger i Tingvoll kommune på følgende datoer: Meisingset oppvekstsenter 3. mars kl 9.00 Tingvoll barne- og ungdomsskole 4. mars kl 9.00 Straumsnes barne- og ungdomsskole 1. april kl 9.00   Med vennlig hilsen   Christina Adelhardt Oppvekstsjef