Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen. Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23. Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid. Arbeidsoppgaver Ansvaret for den daglige driften Utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding Utadrettet informasjonsarbeid Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere Kontakt med media Videreutvikling av senteret Veilede ansatte Rapportering til offentlige myndigheter Sentral i arbeidet med planene om nytt krisesenterbygg Følge opp og veilede brukere Kvalifikasjonskrav Helse/sosialfaglig bakgrunn på høgskolenivå Lederutdanning Ledererfaring Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare livsfaser Erfaring fra tverrfaglig samarbeid Erfaring med bruk av digitale verktøy Personlige egenskaper Evne å jobbe selvstendig og i team Fleksibel og løsningsorientert Interesse og engasjement for målgruppen Relasjonsskapende Vi tilbyr Et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø Lønn og pensjon etter avtale Øvrige vilkår Ved tilsetting må politiattest foreligge. Søknad Sendes elektronisk til: anita@nordmorekrisesenter.no Pr post: Nordmøre Krisesenter IKS, postboks 153, 6501 Kristiansund Søknadsfrist 30/05.20

Kommunale avgifter – tilsendt faktura oppdelt i månedlige rater

Vil du dele opp fakturaen i månedlige rater, gi skriftlig melding om dette til Tingvoll kommune. Send forespørsel til fakturamottak@tingvoll.kommune.no Bruk samme konto og kid som er på utsendt faktura. Telefon 71 53 24 00 Tingvoll kommune 

Endring i tømmedag for abonnenter i Tingvoll fra 1.mai

  Innbyggere i Tingvoll kommune får nye tømmedager med virkning fra 4. mai. Er du usikker på hvilken rute du tilhører, sjekk dine tømmedager  i vår tømmekalender på remidt.no  – skriv inn din adresse (eventuelt gårds- og bruksnummer, dersom du ikke har gateadresse), og finn dine tømmedager. Rute 1 – Mandag ny tømmedag etter 1.mai Restavfall + mat: mandag partallsuker. NB! Her legger vi inn en ekstratømming 5. mai. Neste ordinære tømming blir 11.mai. Papir + plast: mandag uke 19-23-27 Rute 2 – Tirsdag ny tømmedag etter 1. mai Restavfall + mat: tirsdag partallsuker (neste tømming 12.mai) Papir + plast: tirsdag uke 23-27-31 Rute 3 – Onsdag ny tømmedag etter 1. mai: Restavfall + mat: onsdag partallsuker (neste tømming 13.mai) Papir + plast: onsdag uke 19-23-27 Plastsekken tas med i samme bil som papp/papir, og vil ha felles tømmedag. Dette gjelder for alle, uansett rute. Plastsekkene sorteres ut fra papp/papir før det materialgjenvinnes.

Nytt vedtak om campingplasser

Nytt vedtak om campingplasser 30.04.2020

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll 28.04.2020

Kriseledelsen i Tingvoll holder ukentlige møter i tilknytning til pandemien. Vi har hatt et møte i dag. Siden pandemien brøt ut har ca 80 personer i Tingvoll kommune blitt testet. Så langt er det bare registrert en smittet i vår kommune. For at vi skal kunne opprettholde denne utviklingen med få eller ingen smittetilfeller i Tingvoll kommune, er det veldig viktig at vi fortsetter å følge de gode rutinene vi nå har lagt oss til. Vi gjengir derfor Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd når det gjelder håndhygiene: «Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk». 17. mai i Tingvoll kommune Det vil komme en nasjonal veileder den 4. mai som gir retningslinjer for hvordan man skal kunne feire nasjonaldagen uten at dette fører til en oppblomstring av pandemien. Kommunen har vært i møte med de ulike komitémedlemmene i bygdene våre. Det jobbes godt men samtidig preges planleggingen av at man avventer nærmere retningslinjer. Det er innkalt til et nytt møte mellom kommunen og komitemedlemmene den 6. mai, etter at veilederen foreligger. Vi vil etter den tid komme med mer informasjon om lokale arrangement.   Besøk på institusjon Det å ikke kunne besøke sine nær på institusjon er vanskelig for pårørende og pasient. Samtidig vet vi at det nettopp er de eldre og svake som rammes hardest av denne pandemien. Det er derfor veldig viktig at vi klarer å holde institusjonene våre smittefrie. Sommeren gir mulighet for å være mere ute. Dette åpner for en mulighet. Vi har derfor laget retningslinjer som regulerer besøk på institusjonene våre, dvs på sjukeheimen og på Vonheim, ute: Retningslinjer for besøk på sjukeheimen og på Vonheim Vi legger til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute . For at dette skal være trygt av hensyn til Covid-19, skal følgende tiltak følges: Ta kontakt på telefon til avdelingen for å avtale tidspunkt Kun nære pårørende kan avtale besøk nå i første omgang, og maksimalt to pårørende samtidig Besøkstid på inntil 15 minutter Besøket kan gjennomføres utenfor inngangsdøren til avdelingen eller i området ved institusjonen. Ansatte skal være tilstede under besøket, som bistand for å sikre at beboer ikke blir utsatt for smitterisiko Ingen servering Den som kommer på besøk må være frisk Det er ikke anledning til å håndhilse eller klemme Hold to meters avstand  

Informasjon om åpning av skolene i Tingvoll 

Mandag 27. april åpner skole og SFO igjen for elever i 1-4. trinn fra 8.30 – 14.00 som vanlig. SFO kan ha redusert åpningstid for barn av foreldre i ikke samfunnskritiske jobb pga. omdisponering av personale i forbindelse med smittevernstiltak. Uke 18 og 19 har alle barna i 1-4 skolefri på onsdager.

Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett for perioden 2021 – 2024 (01.01.21 – 31.12.24)

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Vi ønsker forslag til kandidater.

Kjære næringsdrivende i Tingvoll kommune

Næringslivet er i en meget krevende tid. Det er ordretørke for mange og resultatet av det er at veldig mange har måttet permittere ansatte. Det er hardt for både ledelsen og de ansatte. For kommunen sin del så er det dessverre begrensa hva vi kan bidra med, men vi skal selvfølgelig bidra med det vi kan bidra med. Vi har sagt at vi skal ha et økt fokus på næringsutvikling i kommunen, både i politisk og administrativ ledelse. Vi har så vidt starta på en besøksrunde, men den ble selvfølgelig satt på vent nå på grunn av Korona.  Det kan være små grep som gjør samarbeidet mellom kommune og næringsliv enda bedre. Et grep vi har fått innspill på, er å opprette ei egen fane på Tingvoll kommune sine nettsider der bedrifter i Tingvoll blir presentert. Tanken er rett og slett at de bedriftene som ønsker det, sender info til kommunen som vil publisere dette på ei fane som heter «Bedrifter i Tingvoll» på hjemmesida til kommunen. På den måten vil vi synliggjøre næringslivet i kommunen. Dette er som sagt helt frivillig å bli med på. De av dere som ønsker dette kan sende inn følgende:  -Navn på bedrift -En link til nettside eller Facebook-side -Ei setning om hva bedriften gjør.   Send til  vidar.karlsen@tingvoll.kommune.no   Dere er selv ansvarlige for å kontakte kommunen ved endringer av innsendt info og dere er selvfølgelig ansvarlige for innholdet på deres egen side.  Når det gjelder tiltak i situasjonen vi er i nå, så gjør kommunen blant annet dette:  Saksbehandlerne på teknisk prioriterer søknader og planer som kan sysselsette næringslivet  Utsatt betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter for bedrifter som trenger det. Ta kontakt med kommunedirektør Odd-Arild hvis dere ønsker dette.  Iverksette tiltak som står på investeringsbudsjettet. Samlet skal Tingvoll kommune gjennomføre prosjekter for 69 mill. kroner med oppstart og mulig sluttføring i 2020. Av dette utgjør flerbrukshallen brutto 60 mill. kroner, vann- og avløp 2 mill. kroner, veg og anlegg 3 mill. kroner, kommunale bygg og inventar 4 mill. kroner. Om vi får tilført ekstra midler, har vi vedtatt prosjekter for ytterligere 15 mill. kroner for 2021 som kan forseres, og vi har fått innspill bl.a. fra kirkelig fellesråd som har vedlikeholdsprosjekter klare. Vi skulle ønske vi kunne gjort mer, men vi bør ikke gjøre tiltak som gjør at kommunen taper inntekter. Da må kommunen redusere tjenestene sine, og dette vil i neste omgang bety mindre sysselsetting av lokalt næringsliv.  Vi er opptatt av å snakke med hverandre, og ikke snakke om hverandre. Hvis det er noe dere brenner inne med, så ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss. Og hvis dere hører om noen som skulle fått denne e-posten men ikke har fått det, vær så snill å si i fra til oss.  Vi håper virkelig at flest mulig av dere klarer å komme seg igjennom dette. Vi trenger hver arbeidsplass vi har, minst. Stå på videre! Med vennlig hilsen Ingrid Waagen                 Arne Magnus Aasen                       Odd Arild Bugge Ordfører                           Varaordfører                                    Kommunedirektør

Informasjon fra Kriseledelsen 17.04.2020.

Det er ikke registrert flere smitta i Tingvoll kommune pr i dag.   Forberedelsene til oppstart av barnehagene mandag 20. april er godt i gang. Se egen informasjon om dette på våre hjemmesider. Når det gjelder skolestart fra 27. april er også forberedelsene til dette godt i gang. Det kommer mer informasjon på kommunens hjemmesider seinere.   Kriseledelsen har i dag diskutert 17.- mai- feiringen i Tingvoll kommune. Denne blir noe annerledes enn for tidligere år. Det vi kan si så langt er at det ikke vil bli åpnet for innendørs arrangement. Kriseledelsen vil imidlertid komme tilbake med mer eksakt informasjon om 17.-mai om en ukes tid.   Som kjent ble det i går lansert en nasjonal smitte-applikasjon som kan lastes ned på mobilen. Kriseledelsen i kommune vil oppfordre alle i Tingvoll som er over 16 år å laste ned denne

Ingen nye smittetilfeller i Tingvoll 15.04.2020

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Tingvoll kommune i løpet av påsken. Oppsummert er det derfor bare ett kjent smittetilfelle i Tingvoll siden pandemien brøt ut.   Vi har kontroll på situasjonen i vår kommune. Allikevel er vi i beredskap i tilfelle vi får en oppblomstring. Kriseledelsen følger situasjonen fra dag til dag. Det er viktig at vi alle opprettholder gode smittevernrutiner.   Sentrale myndigheter legger opp til at barnehagene starter opp igjen mandag 20.april og at skolene (1.– 4. klasse) starter ei uke seinere, det vil si mandag 27. april. Det vil komme en veileder fra departementet i dag eller i morgen. Så snart denne foreligger, vil vi komme med mer detaljert informasjon om barnehage- og skolestart i Tingvoll. Følg med på våre hjemmesider.