Postliste (postjournal)

Postliste

Postjournaler og politiske dokumenter

Tingvoll kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte dokumenter. For å sikre at postlista ivaretar personvernet best mulig, legges korrespondanse ut med tre dagers forsinkelse. Dokumenter som ikke skal skjermes vil kunne leses på våre postlister i fulltekst.

Arkivloven forplikter oss til å føre offentlig postjournal.  I journalen skal all korrespondanse til/fra kommunen føres opp. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Dokumenter som du ikke finner i offentlig journal:

a. Pasient- og klientsaker, personal-, elev- og barnehagebarn sine saksmapper er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18.

b. Eldre dokument - dokumentene er lesbare på innsynsiden i et begrenset tidsrom (1 år tilbake i tid).

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt.  All post kommer på den offentlige postlisten.  Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

 

Dokumenter som er registrert på postlisten, men ikke publisert på Internett:

a. Dokumenter som er unntatt publisering

b. Innhold i dokumenter som er unntatt offentlighet

Begjæring om innsyn rettes til postmottaket kommunen: postmottak@tingvoll.kommune.no

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Avslag – klage

En eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jfr. forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmer beskrevet i offentleglova § 31 og §32