Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Tingvoll kommune følger nasjonale smittevernregler, og planlegger åpning av kommunale idrettsanlegg fra og med onsdag for barn og unge under 20 år. • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt) • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt) • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt) Vi kommer tilbake med oppdateringer på Facebook og hjemmeside så snart ny informasjon foreligger.

Fugleinfluensa - Oppfordring til fjørfeholdere i kommunen

Informasjon fra Mattilsynet om påvisning av fugleinfluensa i Møre og Romsdal. Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl. Ved nærkontakt med smittet fugl har det også i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker for å være svært lav. Mattilsynet har innført smitteverntiltak, som det er viktig blir fulgt opp. Spesielt portforbud for tamme fjørfe i Møre og Romsdal Oppfordring om at hobbyforetak registrerer seg . Oppdatert informasjon legges ut på Mattilsynet sine hjemmesider: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/

Ungdommens distriktspanel trenger tilbakemelding fra dere

Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen 10 råd om fremtidens distriktspolitikk. Siden januar 2020 har ungdommene hentet innspill fra andre unge om hva som skal til for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge i fremtiden. Distriktssenteret er tilretteleggere for panelet. Basert på innspillene har ungdommene laget forslag til politikk på ulike områder. Forslagene er presentert i 15 ulike historier som skal synliggjøre det ungdommene mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken. 15 forslag til politikk skal bli til 10 råd De 15 forslagene testes nå på mange ulike personer og grupper. Dette gjør panelet for å finne ut av om de er på riktig spor. Etter testingen skal forslagene konkretiseres til 10 råd. Her er informasjonen dere trenger De 15 forslagene ligger på distriktspanelet sin nettside. Her skal også tilbakemeldingene legges inn. Panelet har laget 4 spørsmål som besvares til hvert av de 15 forslagene til politikk. Forslag til gjennomføring Dere kan kommentere alle 15 forslagene, eller prioritere de dere mener er viktigst. På https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/ kan dere klikke på forslagene dere ønsker å besvare. I flere av forslagene foreslår Ungdommens distriktspanel at det er kommunen og fylkeskommunen som må gjøre vedtak om endring i politikken. Se derfor ekstra nøye på disse. Om dere er ei gruppe som skal besvare samlet (Ungdomsråd, kommunestyre, hovedutvalg e.l.) sørg for at denne informasjonen sendes alle på forhånd slik at hele gruppa kan gå inn på nettsiden og gjøre seg kjent med forslagene. Forslagene er dessuten vedlagt i en powerpoint-presentasjon. Besvarelsen kan også gjøres individuelt. På forhånd takk for hjelpen Ved å besvare forslagene bidrar dere til å synliggjøre hva som er viktig i fremtidens distriktspolitikk. Vi håper derfor at dere kan sette av tid til å svare på om forslagene fra Ungdommens distriktspanelet treffer, eller om det er noe som bør endres før forslagene konkretiseres til 10 gode råd. Dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Distriktssenteret sine kontaktpersoner på post@distriktssenteret.no. Svarfrist er 1.februar 2021 

Koronagruppa i beredskapsledelsen har i dag hatt møte for å drøfte situasjonen.

Smittesituasjonen i Tingvoll og kommunene rundt oss er uforandret og under kontroll. Tingvoll kommune viser til regjeringens nye nasjonale retningslinjer, og ber innbyggere, nærings- og kulturliv om å følge disse: Nasjonale retningslinjer  Vi følger situasjonen tett, og kan raskt mobilisere dersom situasjonen endrer seg, sier kommunedirektør Odd-Arild Bugge

Handlingsprogram budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 kommunedirektørens forslag

Forslag til budsjett for Tingvoll kommune 2021 – 2024 er sendt ut for politisk behandling. Budsjettet skal behandles slik: Saksgang   Møtedato Tingvoll Eldreråd 11.11.2020 Ungdomsrådet 11.11.2020 Oppvekst- og kulturutvalget 12.11.2020 Helse- og omsorgsutvalget 12.11.2020 Utviklingsutvalget 12.11.2020 Formannskapet 19.11.2020 Kommunestyret 10.12.2020   Her kan du laste ned dokumentet (PDF, 3 MB)  

Testing Covid 19 flyttet til Tingvollhallen

Koronatesting foregår nå ved Tingvollhallen Koronateststasjonen er nå flytta fra parkeringsplassen ved kommunehuset til plassen ved østveggen av Tingvollhallen. Dersom du kommer i bil og skal testes skal du på samme måte som før stille deg i en eventuell kø og deretter kjøre inn i testtunnelen. Det vil bli anvist hvordan trafikkavviklingen på stedet blir. Dersom du ikke kommer i bil skal du gå bort til tunnelen. Med denne løsningen blir arbeidsmiljøet betydelig forbedret for de som tester. De vil ha sin base inne i et oppvarmet kantineareal i Tingvollhallen. Herfra kan de bevege seg tørrskodd inn i testtunnelen.

Åpningstider svømmehallen

Publikumsbading: Tirsdager: Kl. 17.00-20.00 Torsdag: kl. 17.00-20.00 Kl. 17.00 – 18.30: Pulje 1 for lek og moro (barn/ungdom og eventuelt foreldrene) Kl. 18.45 – 20:10: Pulje 2 for dem som vil svømme/trene i bane. Vi oppfordrer til betaling med Vipps.

Testing Covid 19

De som ønsker å bli testet for Covid19 i Tingvoll, skal henvende seg til Tingvoll Legesenter på vanlig måte; det vil si på telefon 71 53 24 50. Det er også mulig å benytte legesenterets SMS-tjeneste, se https://tlege.no/

Invitasjon til informasjonsmøte om Tingvoll-budsjettet for 2021

Tingvoll kommune inviterer til informasjonsmøter om kommuneplanlegging og budsjettarbeid 21.  22. og 23 september kl 18:00 - 19:30. Dersom det blir stor interesse, og smittevernmessig gjennomførbart, kan det bli satt opp et ekstra møte samme kveld eller en annen dato. Kommunedirektøren vil innlede, og politisk ledelse vil delta. Det er satt av god tid til spørsmål og kommentarer. På grunn av smittevernhensyn, kan kun 40 personer delta. Det blir ikke servering. Vi tar imot påmelding fortløpende, og setter strek etter nr. 40. Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer. Personer med luftveissymptomer skal ikke komme. Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn. Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand på minst 1 meter. Alle som er til stede skal registreres med navn og mobilnummer. Lenke til påmelding: https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0BhJePQoKpVDtFhLTbITY9BUMDU4SE0wSUhCQ1A4VVZOUFVVTTFEUVhHUi4u    

Korona - Retningslinjer for ansatte i kommunen

Tiltak på arbeidsplassene  Det er innført mange tiltak på arbeidsplassene for å hindre koronasmitten, og det er stadig endringer, så det er viktig at vi alle følger med og holder oss oppdatert.   Mye styres av nasjonale retningslinjer, og viktig informasjon gjøres tilgjengelig hele tida på www.helsenorge.no .     Retningslinjer for ansatte i kommunen  Dette er retningslinjer som gjelder for alle ansatte i kommunen. I tillegg vil det kunne være egne regler på en del av arbeidsstedene.   Alle som er friske skal komme på jobb.  Dersom du har luftveissymptomer eller andre symptomer som kan skyldes koronaviruset, skal du holde deg hjemme. Er du i tvil om du kan være smittet, kontakter du  Tingvoll legesenter på telefon 71 53 24 50 eller på legesenterets SMS-tjeneste  –  https://tlege.no .   Alle med symptomer kan testes etter avtale med  Tingvoll legesenter , fastlegen eller legevakten.  Ansatte i risikogruppene anbefales fortsatt hjemmekontor.  Ansatte som ønsker å benytte hjemmekontor på grunn av at de mener at de er i en risikogruppe, skal ha en bekreftelse fra sin fastlege om dette. Avtale om hjemmekontor  skal  alltid avtales  med nærmeste overordnede.    Husk god hånd- og hostehygiene. Vask eller sprit hendene når du kommer inn på arbeidsstedet ditt og når du går inn i fellesarealer  Hold avstand til kolleger, besøkende og brukere, minst 1 meter, helst 2 meter hvis det er mulig.  Kolleger kan spise lunsj sammen når dere overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt, eller spis ute.  Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver dersom smittesituasjonen forandrer seg.  Ansatte kan pålegges endring av ferie dersom smittesituasjonen forandrer seg.  På reise må du følge de nasjonale reiserådene.  Smittevernråd for reise Tjenestereiser bør begrenses og må avtales med leder. Du må følge de nasjonale reiserådene: Reiseråd   Vi skal fortsatt ha digitale møter når det er hensiktsmessig, men det er også mulighet for fysiske møter når det er ønskelig og mulig.  For møter med mellom 20 og 50 deltakere må du følge  reglene for arrangementer på offentlig sted .   Innkalling til møter  Når det innkalles til åpne, offentlige møter (fysiske), skal denne teksten følge med innkallingen:  Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer.  Personer med luftveissymptomer skal ikke komme.  Som interne rutiner for fysiske møter skal det være en definert person som har ansvar for at:  Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn.  Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand 1 meter (helst 2 meter).  Alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer.  Det ikke er mer enn 50 personer til stede.    www-fhi.no Regjeringen anbefaler nå å unngå unødvendige reiser til utlandet.. Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene i 10 dager.H…