Høring og offentlig ettersyn - planendring Vikahaugen hyttefelt

Gjelder planendring i Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt (planid 156020200002). Vikahaugen ligger på Nastad på Aspøya. Planendringene går ut på å regulere inn en ny adkomstveg og en ny boligtomt i reguleringsplanen. De øverste hyttene i feltet (BFF_1 og BFF_2) har bratt adkomst, ved å legge en «ny» adkomst fra sørsiden av reguleringsplanen vil man kunne få en adkomst som ikke er like bratt. Avkjørsel er regulert på samme sted som i den opprinnelige planen. Planbestemmelsene er lik tidligere planbestemmelser, med små endringer for å tilpasse planbestemmelsene til det nye plankartet. Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. Tingvoll formannskap vedtok å sende forslag til endring i reguleringsplanen ut på høring. Endringene behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14, og sendes på høring til berørte fagmyndigheter, grunneiere og naboer. Vi ber om merknader innen 19.05.2021 . Merknader sendes postmottak@tingvoll.kommune.no, eller per post til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll. Henvendelser kan gjøres til saksbehandler May Kristin Vassli som kan treffes på telefon 941 36 818. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00048 ved alle henvendelser.

Rapport fra spørreundersøkelse samarbeid kommune og næringsliv

I vinter ble cirka 140 invitert med på en spørreundersøkelse om hvordan de oppfatter at kommunens tilrettelegging og samarbeid med næringsliv. Svarprosenten var på over 80 %. Det er imponerende. Her (PDF, 3 MB) kan du lese hele rapporten.  

Høring og offentlig ettersyn - Kanestraum fergekai

E39 Detaljplan for Kanestraum fergekai landområde (planID 156020200001) Formannskapet i Tingvoll kommune har i møte 21.04.21, PLAN-19/00084, vedtatt å legge detaljregulering for E39 Kanestraum fk landområde ut til offentlig ettersyn.   Landområde og kai for E39 Kanestraum ferjeleie skal bygges om for å legge til rette for elektriske ferjer med økt regularitet, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet. Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 03.06.2021. Dokumentene er tilgjengelige på vegvesenets prosjektside Oppgradering ferjekaier | Statens vegvesen og på www.tingvoll.kommune.no . Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.   Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige, merkes sak 20/228251 og sendes innen 3. juni 2021 per e-post til firmapost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.   Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen v/ prosjektleder Olav Megrund, tlf. 952 38 900 eller e-post olav.megrund@vegvesen.no eller v/planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 917 48 468, e-post astrid.stavseng@vegvesen.no , eller til Tingvoll kommune v/Per Gunnar Løset, tlf. 943 65 962, e-post per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no . Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7. Plandokumenter kan leses på Statens Vegvesens nettsider

Høring og offentlig ettersyn - Detaljplan for Beiteråsen

Tingvoll formannskap vedtar å sende den del av detaljplan for Beiteråsen (planid 156020120003) som gjelder offentlig idrettsanlegg, brannstasjonstomt samt ny kryssløsning på E39 på begrenset høring til regionale myndigheter, grunneiere og berørte parter. Plandokumenter er revidert 08.04.2021. Planen legger blant annet til rette for bygging av flerbrukshall på Leitet, tomt for brannstasjon og bygging av nytt kryss til området sør for E39. Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Per Gunnar Løset som kan treffes på telefon 943 65 962, eller på e-post: per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no Frist for å komme med merknader til planforslaget er 5. juni 2021 . Merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00035 ved alle henvendelser.

Utsatt frist for Landbruksfondet - 02.05.2021

Landbruksfondet skal nyttes til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til etablering av ny næring på gårdsbruk i tilfelle andre støtteformer som f.eks. BU-midler ikke er aktuelle. Støtte kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd og aktive skogeiere og hagebrukere. Mer informasjon om ordningen    

Kommunehuset gjenåpner 19.04.

Kommunehuset har åpent hverdager fra 09-14 hverdager og telefontid fra 09-15. Alle besøk på kommunehuset skal avtales på forhånd. Servicekontoret eller saksbehandler foretar booking av møte. Du kan ringe oss for å avtale møte på telefon 71 53 24 00 Om du er syk, sannsynlig eller bekreftet smittet eller karantene kan du ikke komme på besøk hos oss. Post til kommunehuset leveres i grønn postkasse til venstre for inngang.

Stort engasjement fra næringslivet i Tingvoll!

Status vaksinering pr 09.04.2021

Her finner du oppdatert status vaksinering pr.09.04.2021

Nye regler og anbefalinger fra 25. mars 2021

Tingvoll kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder fra 25. mars.  (se presiseringer som gjelder Tingvoll kommune spesielt nederst i denne artikkelen) De nye reglene:  (En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart). Forbudt å skjenke alkohol i skjenke- og serveringssteder. Forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for rehabilitering, individuell trening og behandling. Svømmehaller skal holdes stengt. Unntak for barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering. Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud skal holdes stengt. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette gjelder fra midnatt, natt til mandag 29. mars.  Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Dette er de nye anbefalingene  (Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet). Én-meteren blir til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, bør du fra nå av holde minst to meters avstand til. Ha få kontakter og de samme over tid. Vi anbefaler maks ti sosiale kontakter per uke. Maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner. Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen. Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene: Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte sammen med egen husstand. Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. unntak dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Påskeferien De nye nasjonale tiltakene gjelder også i påskeferien – uansett hvor den tilbringes. Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg. Vi fraråder altså ikke reiser til hytta – men reis bare med egen husstand. Hvis du bor alene kan du reise sammen med én eller to faste venner eller én fast husstand. Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta. Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken. Anbefalingen om å holde to meter avstand gjelder enten du tilbringer påsken i byen eller på fjellet. Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles og bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand, gjelder både på fjellet og i byen. Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke. Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest. Presiseringer som gjelder Tingvoll kommune Kommunehuset og servicekontoret i Tingvoll kommune: Kommunehuset blir stengt for besøkende fra 25. mars til 15. april. Telefonhenvendelser til Servicekontoret (71 53 24 00) blir betjenten som vanlig i denne perioden. Post til kommunehuset legges i postkasse til venstre for inngangen på kommunehuset. Kommunens hjemmesider  www.tingvoll.kommune.no og våre Facebook-sider oppdateres jevnlig med viktig informasjon. Hjemmekontor for ansatte i Tingvoll kommune: Kommunen følger de nye reglene fra regjeringen som gjelder fra 25.mars. Det betyr at alle som  kan  jobbe hjemmefra  skal  gjøre det. Skoler og Barnehager Her er det ingen endring fra 25. mars i Tingvoll kommune. Skoler og barnehager opprettholder driften som før. Obs:  Det vil snart komme presiseringer om hvordan foreldre til barn i skoler og barnehager skal forholde seg. Dette vil gjelde barnehage og skole etter påske. Det samme gjelder skoleskyss.   

Vaksinering

Oppdatert informasjon vaksinering pr 15.03.2021.