SISTE SPREDETIDSPUNKT FOR HUSDYRGJØDSEL UTEN NEDMOLDING (1.OKTOBER)

Instruktører og deltagere til helsebringende tiltak søkes!

Vi søker frivillige instruktører og deltagere til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer i Tingvoll. Du må ha lyst til og interesse å lede treningsgrupper for seniorer. Målgruppen for treningen er seniorer som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Treningen gjennomføres én gang per uke på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver. Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp. Instruktørene vil få oppfølging av fysioterapeut i Tingvoll kommune. Treningsgruppene er et ledd i satsingen på forebygging av funksjonssvikt og fall. Ved interesse, ta kontakt med: Silje Solheim Sunde, mob: 941 56 942, epost: silje.solheim.sunde@tingvoll.kommune.no

Innspill til temaplan for idrett og fysisk aktivitet og spillemidler 2019

Hvert år kan det søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet og ikke være heftet med kommersielle interesser. Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. Som hovedregel kan det søkes om spillemidler på inntil 1/3 av godkjent kostand til bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg. Det kan søkes om spillemidler til følgende (minimum totalkostnad i parentes): Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv (kr. 150 000) Ordinære nærmiljøanlegg (kr. 50 000) Kart (kr. 75 000) For å kunne søke om spillemidler, må anlegget være med i liste over prioriterte anlegg i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Tiltaksdelen i denne planen rulleres hvert år. Nå er tiden inne for å fremme nye tiltak til denne planen. Man kan gjerne spille inn nye anlegg til kommunens temaplanen uten at det søkes om spillemidler. Gjeldende temaplan finner du her Innspill til temaplan og/eller søknad om spillemidler må være Tingvoll kommune i hende innen 15. oktober. Det tas sikte på at prioritert liste over anlegg blir behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget den 30. oktober. Søknaden om spillemidler sendes inn via anleggsregisteret.no. Søknadslink finner du her  

Kunngjøring av godkjent kommunedelplan for sjøområdene (Sjøområdeplan Nordmøre)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Tingvoll kommunestyre, i møte 14.06.2018 i sak 13/2018, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for sitt område. Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages. Mer informasjon og plandokumenter finner du her.    

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJPLAN FOR SKOGHEIM HYTTE- OG NAUSTOMRÅDE PÅ VÅGBØEN

Tingvoll formannskap vedtok i møte 21.8.2018 å legge planforslaget ut på høring og sende det på høring. Planendringen legger i hovedsak til rette for kjøreadkomst via Postvegen og fram til fire hytter i feltet. Eventuelle merknader sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til e-post; postmottak@tingvoll.kommune.no . Høringsfristen er 28. september.

Innføring av elektronisk dørlås hos innbyggere som har trygghetsalarm

Tingvoll kommune innfører et system med elektronisk dørlås hos innbyggere som har trygghetsalarm. Dette gjøres for å sikre kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering og for å øke brukeren sin sikkerhet ved at hjemmesykepleier raskere kan komme til stedet når en trygghetsalarm har blitt utløst. En lås vil bli montert på innsiden av døra ovenfor den låsen som er i dag.

Tettstedutviklingsprosjektet

Velkommen til idédugnad om hvordan vi skal utvikle kommunesenteret vårt  

Priser på miljøstasjonene

Etter innføringen av miljøstasjonkort har det vært en del spørsmål knyttet til betaling ved miljøstasjonene våre. Nedenfor følger vedtatte gebyrsatser for 2018. Alle priser er inkl.mva.

Tingvoll kommune ønsker Odd-Arild Bugge velkommen som rådmann i Tingvoll.

Odd- Arild Bugge har nå signert arbeidsavtalen som rådmann i Tingvoll. Han tiltrer stillinga 1. oktober 2018.

Skatteoppgjør 2017

Husk at Tingvoll ikke lengre har egen skatteoppkrever. (Selv om telefonnummeret står på skatteoppgjøret) Gjelder saken innbetaling av skatt eller at du ikke har fått til gode beløp  på konto, ta kontakt med Nordmøre Kemnerkontor på 71 57 40 00. Gjelder saken selve skatteberegningen, så ta kontakt med Skatteetaten på 800 80 000. Se også disse linkene: https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/skatt-okonomi-og-innkjop/skatt/ https://www.skatteetaten.no/person/