Variert jobb som veterinær i Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt

Sunndal kommune søker etter en ny fast veterinær for deltagelse i veterinærvaktordningen, med snarlig tiltredelse. Søknadfrist er 10. november.

Søk om spillemidler for 2022 innen 1. november 2021

Nå kan lag og foreninger søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

To tilfeller med covid-19 i Tingvoll siste dager

  Den ene er fullvaksinert og bor et annet sted i landet og ble syk da denne var på besøk i Tingvoll. Dessverre ble denne person så syk at det for to dager siden ble nødvendig med innleggelse på sykehus. Personen ble smittet utenfor kommunen. Den andre fikk påvist covid-19 i går og er ikke vaksinert. Situasjonen er tilfredsstillende og personen er satt i hjemmeisolering. Denne personen ble smittet i kommunen og smittevei er kartlagt. Vaksinen beskytter 94% av de vaksinerte mot smitte. Selv om vaksinerte blir smittet, er det sjelden at man blir så syk at man trenger sykehusinnleggelse. Vennlig hilsen, Bjarne Storset Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune

100% stilling som Miljøterapeut med nestlederfunksjon ved Nordmøre krisesenter

Les hele utlysningen her (PDF, 529 kB)

Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt er godkjent

Kommunestyret har i møte 17. juni 2021, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjent Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt. Vikahaugen ligger på Nastad på Aspøya. Planen legger til rette for ny adkomst til hyttefeltet og ei boligtomt i tillegg til de tidligere regulerte hyttetomtene. For øvrig mindre endringer. Plankart (PDF, 2 MB) Planbestemmelser (PDF, 498 kB) Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan for naturmangfold - planoppstart og planprogram på høring

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 17. juni 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.  Planprogrammet beskriver blant annet mål med planarbeidet, hvilke føringer som gjelder, utviklingstrekk, viktige tema som skal belyses, framdriftsplan, organisering av planarbeidet og medvirkning. Merknader og innspill til planprogrammet kan sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no eller per post til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll. Høringsfristen er 20. august 2021 (merkes med Sak 20/00663). Dokumenter i saken: Planprogram - høringsversjon (PDF, 747 kB) Saksbehandling og vedtak i kommunestyret (PDF, 485 kB)

Utbrudd med saueskabbmidd hos geit i 2021

Det har siden januar hatt et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabbmidd) på geit med hovedtyngde i midt-Norge. Prøvetaking og sporing av kontakter er avsluttet da utbruddet har vokst seg svært omfattende og man må erkjenne at midden er utbredt i geitemiljøet i midt og spesielt i Trøndelag. Det er nå aktsomheten i geite-og sauemiljøet som kan bidra til å forhindre at sykdommen får etablere seg i sauemiljøet og spre seg videre i geitemiljøet. Mattilsynet samhandler nå med næringsaktørene for å dele informasjon om smittevern, risikoatferd og regelverk om registrering, merking og sporbarhet av dyr. Vi må forholde oss til at midden er utbredt i geitemiljøet og opptre deretter. Informasjon fra Mattilsynet vedrørende saueskabbmidd (PDF, 410 kB)

Følg kommunestyremøte live 17.06.2

Sendingen starter 10.00.

INFORMASJON FRA ReMidt

ReMidt er i en prosess med å få kartlagt behovene og få oppdatert sin database over kunder i Tingvoll kommune. De vil framover sende ut brev til alle kunder som har to eller flere boenheter, om at det nå vil bli ett abonnement pr. boenhet. Alle som driver med hjemmekompostering må også fornye sin kompostavtale. Lenken til ReMidt sin hjemmeside som omhandler ny ordning er: remidt.no Alle boenheter skal ha et eget abonnement. Som boenhet regnes bolig, hybel, fritidsbolig og hytte, som er over 15 m2. Enheten skal gi rom for matstell og hvile og bofunksjoner skal være sentrale. Hvis du har en boenhet som ikke er i bruk kan du søke om fritak fra renovasjon . Hvis du ønsker å se hva som er ligger i matrikkelen på din eiendom, bruk tjenesten   Se eiendom . Har du spørsmål om renovasjonsordningen, ta kontakt med Kundesenter hos ReMidt - 72 48 37 00 

Friluftsskoler 2021 - Påmelding.

Påmeldingen til sommerens friluftsskoler. Dette gjelder friluftsskolene i  Averøy uke 25 ,  Tingvoll i uke 32  og  Heim (Otnesbrygga og Vinjeøra) i uke 32 . Les mer om tilbudene ved å klikke på navnene og så finner du  påmeldingssidene her .