Byggesak og delesak kort forklart

Kommunen som bygningsmyndighet har to sentrale oppgaver: saksbehandling og tilsyn.

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen og saksflyten innenfor byggesak er for mange ukjent, og vi mottar mange henvendelser om hvordan du skal forstå regelverket, og hvilke skjemaer du skal bruke, og hvordan du skal fylle de ut.

Byggesak har, som andre forvaltningsorgan alminnelig veiledningsplikt. Husk å sette på gårds- og bruksnummer i e-posten. 

Se kontaktinformasjon plan, byggesak og oppmåling.

 

Informasjon  du finner på kommunens hjemmeside:

I byggesak finnes det ulike skjema for ulike tiltak. Det er gjerne kompleksitet og størrelse som styrer hvilke skjema som skal brukes. På hjemmesiden finnes det linker til søknadsskjemaer som en finner på direktoratet for byggkvalitet. Det er noen gråsoner, som krever utøvelse av skjønn og noe faglig innsikt.

For å unngå misforståelser og unødig tidsbruk, ser vi det hensiktsmessig at byggesaksbehandlerne veileder i forhold til bruk av skjema, nabovarsel og saksflyt. Her er de fleste lenkene du trenger.

Fradelingssaker

Byggesaksavdelingen behandler også fradelingssaker. I de tilfellene jordbruket blir berørt, skal disse sakene også behandles etter jordloven, av jordbrukssjefen. Delingssakene legges uansett på en av byggesaksbehandlerne, så tar byggesaksavdelingen ansvaret for å sende saken videre til behandling etter jordloven.

I alle fradelingssaker er landmåler siste ledd. Når en delingssøknad godkjennes og vedtak sendes ut, går han ut i felt og fradeler. For å rekvirere oppmåling, må skjemaet «rekvisisjon av oppmålingsforretning» ligge vedlagt fradelingssøknaden (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett). Det varierer om denne ligger vedlagt eller ikke, og det er heller ingen krav om at denne skal ligge vedlagt. Men landmåler kan ikke handle, før denne er innsendt. Byggesaksavdelingen sender sakene videre til landmåler, uavhengig om denne blanketten ligger ved eller ikke. Det presiseres at dette gjelder fradelingssaker, som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, og ikke grensejusteringer, grensepåvisninger eller sammenslåing. Tabellen under gir en oversikt over hvilke tiltak som skal til byggesak og hvilke som skal til landmåler.

Byggesak

 

Landmåler

 

Fradeling etter plan- og bygningsloven

 

Klarlegging av eksisterende grenser

 

Arealoverføring

 

Sammenslåing

 

 

 

Grensejustering