Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk en søknadspliktig bygning, må du søke om ferdigattest.
Søknaden sender du inn når bygningen er ferdig. Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken.

Vi gir ferdigattest når det er dokumentert at det som er bygget er i samsvar med tillatelser og bestemmelser, og at nødvendig kontroll er utført.

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Søknadsskjema for ferdigattest

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må du vedlegge følgende i søknaden:

 • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK10 § 9-6)
 • Gjennomføringsplan

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må du vedlegge følgende i søknaden:

 • Oppdatert situasjonsplan
 • Oppdaterte tegninger
 • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Mer om ferdigattest i Plan- og bygningslovens §21-10 og Byggesaksforskriften §8-1
 

Midlertidig brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at du kan ta i bruk bygningen før du har mottatt ferdigattest.

Søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse
 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker, men søknadene blir behandlet så raskt som mulig.

 

Ferdigattest av gamle saker

 

Dette gjelder byggesøknader innsendt før 1.1.1998

 • Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998.
 • Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd.
 • Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.
 • Eventuelle ulovlige byggetiltak vil ikke automatisk være godkjent i slike saker, og tegningene som lå til grunn for byggetiltaket er de som fortsatt gjelder. Det er da byggets eier som er ansvarlig for at bygget er utført i tråd med tillatelsen.
   

Byggesøknader innsendt mellom 1.1.1998 og 30.6.2010

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

 • A) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
 • B) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der du søker om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan benyttes.

Dette vil være avhengig av omfanget og kompleksiteten av det arbeidet som gjensto da brukstillatelsen ble gitt. Dersom det ikke er mulig å få tak i de foretakene som hadde ansvarsrett i byggesaken, må et eller flere andre foretak ta over ansvaret. Kommunen kan pålegge uavhengig kontroll av arbeidet der vi anser det som nødvendig.

Egenerklæring fra tiltakshaver er for eksempel tilstrekkelig der de gjenstående arbeidene i seg selv ikke ville vært ansvarsbelagt.

Dersom det ikke er blitt gitt midlertidig brukstillatelse må ansvarlige foretak gå god for arbeidet; enten de som fikk ansvarsrett i byggesaken, eller nye foretak som tar over ansvaret. Uavhengig kontroll av utført arbeid kan ofte være aktuelt i slike tilfeller.
 

Mindre byggetiltak uten ansvarlige foretak

Enkelte byggetiltak blir omsøkt og gjennomført uten ansvarlige foretak. I de tilfellene er det tilstrekkelig med en bekreftelse fra tiltakshaver om at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen.
 

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

Det er også i din egen interesse å gjøre dette. Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Eventuelle senere regel- eller planendringer kan ellers føre til at det trekkes i tvil om du har bygd lovlig.

Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et situasjonskart som viser plasseringen av bygget til kommunen. Legg gjerne også med en skisse av tiltaket.


Levering av søknaden

Meldingen med nødvendig dokumentasjon kan leveres oss per post, ved oppmøte eller på epost.

 • Postadresse: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL
 • Besøksadresse: Servicekontoret, Midtvågvegen 2, TINGVOLL
 • E-postadresse: postmottak@tingvoll.kommune.no