Endring av eiendom og eiendomsgrenser

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Du kan også gjøre andre endringer i eiendom og eiendomsgrenser.

Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring og festegrunn fører til to tjenester/prosesser:

  1. Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring (godkjenning etter plan- og bygningsloven)
  2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i Matrikkelen, eventuell tinglysing

 

Slik søker du tillatelse til opprettelse av grunneiendom/arealoverføring

Dersom søknaden avviker fra kommuneplanen eller reguleringsplanen må du også søke om dispensasjon eller reguleringsendring.

Før du setter i gang med å søke må du skaffe deg situasjonskart samt en oversikt over berørte naboer (naboliste). Tegn inn forslaget til nye eiendomsgrenser. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel (skjema 5154 Nabovarsel).
Nabovarsling kan også gjøres per e-post og da med en bekreftelse fra nabo at han godtar tiltaket. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Etter at fristen på 14 dager for eventuelle nabomerknader er over, kan du sende søknaden til kommunen. Søknaden skal bestå av:

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver).

 

Saksbehandlingstid

  • Saksbehandlingstid for delingssaker som ikke medfører dispensasjon skal avgjøres av kommunen innen 12 uker fra søknaden er komplett.
  • Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

 

Oppmålingsforretning

 

Opprettelse av grunneiendom, arealoverføring eller opprettelse av festetomt (søknadspliktige tiltak).

Etter at søknaden er behandlet og tillatelse er gitt, kan du bruke dette skjemaet: Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning .

Møter du med fullmakt ved oppmåling eller andre eiendomsendringer bruk skjema for Fullmakt

Nødvendig dokumentasjon er listet opp i skjemaets punkt 5.

For arealoverføring er det i tillegg nødvendig med Erklæring om arealoverføring  Søknadsskjema og nødvendig dokumentasjon sendes per vanlig post eller leveres i servicekontoret på kommunehuset, ikke per epost (originaldokumenter skal sendes til tinglysing).

For festetomt kan du sende Festekontrakt til kommunen eller direkte til Tinglysingen. Standard festekontrakt skal benyttes.

 

Klarlegging av eksisterende grenser, retting av grenser og grensejusteringer (unntatt søknadsplikt)

Ønsker du klarlegging av eksisterende grenser, retting av grenser eller grensejusteringer bruk dette skjema: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Nødvendig dokumentasjon er listet opp i skjemaets punkt 4.

Møter du med fullmakt ved oppmåling eller andre eiendomsendringer bruk skjema for Fullmakt.

Klarlegging av eksisterende grenser - Dokument som omtaler/etablerer grensen(e)

Ved grensejustering må naboene ha en skriftlig avtale og kan da benytte dette avtaleskjemaet (PDF, 710 kB).

Finn informasjon om en eiendom i seeiendom.no

 

Sammenslåing av matrikkelenheter

Dersom det er et tilleggsareal til ei tomt som fradeles, kan det være aktuelt å slå den nye enheten sammen med hovedtomta til ett gards- og bruksnummer. Sammenslåing er gratis.  Følgende skjema benyttes: Krav om sammenslåing av matrikkelenheter. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om vilkår ved sammenslåing.

Nødvendig dokumentasjon er listet opp i Merknader under skjemaets Del 1. 


Hva koster det?

Delingssaken faktureres etter gjeldende gebyrregulativ for plan- og byggesak.
Oppmåling faktureres etter gjeldene gebyrregulativ for kart og oppmåling.

Mer informasjon om tinglysing av skjøte og konsesjon.