Deling av eiendom/tomt

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom fører til to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig eller bestille de hver for seg.

Dersom søknaden avviker fra kommuneplanen eller reguleringsplanen må det også søke om dispensasjon eller reguleringsendring.

Slik søker du

Før du setter i gang med å søke må du skaffe deg situasjonskart samt en oversikt over berørte naboer (naboliste). Tegn inn forslaget til nye eiendomsgrenser. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Etter at fristen på 14 dager for eventuelle nabomerknader er over kan søknaden sendes kommunen. Søknaden skal bestå av:

 • Følgende skjema:
  • 5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1
  • 5156 Kvittering for nabovarsel
  • 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 
  • 5154 Nabovarsel 
  • 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Skjema 
  • Skjema hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
 • Situasjonskart som viser forslag til nye grenser
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt oversendelsesbrev med utfyllende opplysninger
 • Eventuelt søknad om dispensasjon fra planer, forbud mot tiltak i strandsone e.l. (begrunnet søknad)
 • Eventuell erklæring om rettigheter

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver).


Dersom det er et tilleggsareal til ei tomt som fradeles, kan det være aktuelt å slå den nye enheten sammen med hovedtomta til ett gards- og bruksnummer. Sammenslåing er gratis.  Følgende skjema benyttes: Krav om sammenslåing av matrikkelenheter. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om vilkår ved sammenslåing.

Grensejusteringer som ikke er søknadspliktige kan rekvireres på dette skjemaet.

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker som ikke medfører dispensasjon skal avgjøres av kommunen innen 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.


Hva koster det?

Delingssaken faktureres etter gjeldende gebyrregulativ for plan- og byggesak.
Oppmåling faktureres etter gjeldene gebyrregulativ for kart og oppmåling.
 

Kontaktinformasjon

Dag Tore Suul
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Mobil 469 59 714
Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00
Rolands Vecumnieks
Avd.ingeniør - Oppmåling
E-post
Mobil 908 02 179

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll