Kjøp eller salg av eiendom

Skal du kjøpe eller selge eiendom er det flere ting å tenke på. Mange velger å benytte eiedomsmegler ved salg og du slipper da å ta deg av det praktiske ved salget. Skal du selv gjennomføre salg er det noen punkter du kan være oppmerksom på.

Vi nevner de viktigste her:

Privat avtale om salget

Eiendomssalg er et privatrettslig forhold mellom selger og kjøper. Kommunen er ikke part med mindre det er kommunal tomt som omsettes.

Skjøte

Hjemmelsovergangen skjer ved at skjøte i to originale eksemplar sendes inn til tinglysing ved Statens Kartverk, Tinglysingen på Hønefoss. Dokumentasjon på at konsesjonsforholdet er i orden må være registrert i matrikkelen av kommunen før skjøtet sendes for tinglysing.
Mer informasjon og skjema finnes hos Statens Kartverk. 
 

Konsesjon

Før skjøte kan tinglyses må forholdet til konsesjonsloven avklares.

Eiendommen er enten:

  1. underlagt konsesjon etter konsesjonsloven, som krever søknad om konsesjon,
  2. eller så kommer den inn under unntakene (gjelder de fleste f.eks. bolig- og fritidstomter). Bruk skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (LDIR-360)

Før du får tinglyst skjøte må kommunen behandle konsesjonssøknen (punkt 1) eller bekrefte at overdragelelsen ikke er i strid med konsesjonsloven (punkt 2).

Skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut av kjøper/overtaker (nb! ett skjema for hver ny eier) og leveres kommunen som sørger for registrering i Matrikkelen. Deretter kan skjøtet sendes til Statens kartverk Tinglysingen.

Kontaktinformasjon

Valentyna Golovina
Rådgiver i jordbruk- og miljø
E-post
Mobil 90 25 12 39
May Kristin Vassli
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 94 13 68 18

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.