Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

Tingvoll kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig. Det er imidlertid en del ting som må på plass først.

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig utløser krav om søknad etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1 bokstav d). I tillegg må det søkes dispensasjon fra arealplanen der tomta ligger, eventuelt om planendring.

En søknad om dispensasjon fra arealplanen etter plan- og bygningsloven § 19-2 2. ledd må oppfylle flere kriterier og være begrunnet. To vilkår må være oppfylt;

  • Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  • Fordelene med tiltaket må være klart større enn ulempene med tiltaket.

Kommunale avgifter skal betales som for bolig, jf. registrering i Matrikkelen.

Krav til bygningen ved bruksendring

For å kunne gi dispensasjon må følgende være ivaretatt:

  • Boligen skal ha innlagt strøm og godkjent vann.
  • Avløpsløsning skal tilfredsstille krav til helårsbolig. Avløpsløsning må være godkjent av kommunen.
  • Adkomst skal være framkommelig for kommunale tjenester, vinterbrøytet og ikke være tilknyttet stengt bomveg. Adkomst må være godkjent av kommunen.
  • Utvidet bruk av avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vegmyndigheten.
  • Nødvendig vegrett over annen eiendom skal være tinglyst før bruksendring kan godkjennes.
  • Søknaden skal begrunnes.

For å kunne gi tillatelse til bruksendring skal bygget ha standard tilsvarende helårsbolig (jf. byggteknisk forskrift – TEK17). Man kan imidlertid også søke om dispensasjon fra krav i byggteknisk forskrift, jf. pbl § 31-2, 4. ledd. Dette må konkretiseres og synliggjøres av ansvarlig søker.

Dispensasjon og tillatelse til bruksendring gis fortrinnsvis til eier/bruker av bygget for en tidsavgrenset periode eller på varig basis.

Saksbehandling

Søknad om dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig behandles som en vanlig dispensasjonssak, eventuelt planendring. I tillegg må det søkes om bruksendring. Det faktureres saksbehandlingsgebyr for både dispensasjon og bruksendring.

Retningslinjer for saksbehandling vedtatt i Kommunestyret 10.9.2015, sak 37/2015 legges til grunn.

Trenger du hjelp av en saksbehandler?

Skriv gårds- og bruksnummer, litt om hva søknaden gjelder, navnet ditt og telefonnummer i en epost her, så vil du bli kontaktet av oss.

Hvilke skjemaer skal benyttes

Søknadstypen som skal benyttes heter «Søknad om tillatelse til tiltak» (blankett 5174) og «Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon» (blankett 5175). I sistnevnte skjema skal man også krysse av for dispensasjon og evt. fravik fra tekniske krav. Søknad om tillatelse og dispensasjon skal nabovarsles. For nabovarsel skal følgende blanketter benyttes: 5154, 5156 og 5155. (Husk å krysse av for dispensasjon her også). I tillegg skal det legges ved en redegjørelse hvor man oppgir hva som ønskes å fravikes og grunnen til dette, jf. pbl § 31-2, 4. ledd og TEK17. Et eksempel på dette, er at fritidsboligen er i en slik stand at det er forsvarlig å bo der uten behov for utbedringer.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.

En slik søknad har krav til foretak som kan gis ansvarsrett for søknad, prosjektering og utførelse, jf. SAK10, § 2-1, bokstav b).

Forhåndskonferanse

Det kan være komplisert å vite hva som skal fylles ut og hvilke blanketter som skal benyttes. Hvis ønskelig kan den enkelte tiltakshaver/ ansvarlig søker til å be om en forhåndskonferanse jf. plan- og bygningsloven § 21-1.

Velkomstgruppe

I Tingvoll har vi en velkomstgruppe som skal være behjelpelig med å svare på spørsmål du måtte ha om å flytte til kommunen. Ta kontakt med ordfører Ingrid Waagen på mobil 95700360 eller epost ingrid.waagen@tingvoll.kommune dersom du lurer på noe.