Hogst i vernskog

Skogoppsynet (kommunen) skal godkjenne hogst i vernskog

Det er i skoglovens § 12 om Vernskog slått fast at Fylkesmannen kan fastsette forskrift om verskog når skogen tjener som vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. I Tingvoll er det fastlagt slik verskoggrense. Denne grensa ligger inne på alle skogbruksplaner som skogeiere har kjøpt og alle må forholde seg til denne. Det er slik at  alle skogeiere som har tenkt å selge tømmer, må ha miljøregistreringer på sin eiendom. En må også være kjent med vernskoggrensene.

Gjennom forskriften betyr det at det er meldeplikt på all hogst i det som er definert som vernskog i Tingvoll. Kommunen som skogoppsyn skal godkjenne den planlagte aktiviteten, og evt. legge føringer/restriksjoner på det som kan gjøres. 

Konkret kan det bli lagt føringer på hvor store flater en får lov til å hogge, valg av driftsform og omfang.