Tilskudd til drenering

Kommunen får tildelt hvert år midler som skal brukes som støtte til foretak som ønsker å drenere vassjuk jord. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord som har potensiale for økt avling, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø.

Frist første runde er 15. februar

Du kan lese mer om ordningen på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord kan også være et godt klimatiltak; forskning tyder på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass.

Kommunen har ikke brukt opp rammen sin innen drenering og ønsker flere søknader.
Hvis du vet om fremtidige prosjekter så søk nå.
Tiltaket må gjennomføres innen 3 år etter vedtak.

Søknader blir behandlet fortløpende (Elektronisk søknad via Altinn