Flyktningtjenesten i Tingvoll

Flyktningtjenesten i Tingvoll har som oppgave i å koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Målet er at alle skal bli aktive samfunnsdeltakere. Du finner oss i Sparebankbygget i Tingvoll sentrum.

 

Våre oppgaver

  • Kontakt med integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger
  • Ta i mot og bistå flyktninger i etableringsfasen
  • Samarbeid med grunnskoler, SFO og barnehager.
  • Fatte vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram, oppfølging av program og individuell plan for den enkelte
  • Tilby individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram
  • Gi råd og veiledning
  • Samarbeide med andre instanser, som voksenopplæringa i Kristiansund, NAV, samt frivillige lag og organisasjoner
  • Kontakt med huseiere for eventuell utleie av bolig
  • Kontakt med arbeidsgivere og arbeidsmarkedet for øvrig

Våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"