Trafikksikkerhet

 Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 for Tingvoll kommune (PDF, 2 MB) ble vedtatt av kommunestyret 25.oktober 2018. 

 

 

Om Trafikksikkherhetsplanen 2018-20122

Trafikksikkerhetsplanen skal legge føringer for det framtidige trafikksikkerhetsarbeidet i Tingvoll kommune ved å gi en oversikt over situasjonen i kommunen med tanke på trafikkulykker og gode trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhetsplanen skal liste opp fysiske tiltak tilknyttet riksveger, fylkesveger og kommunale veger som kan bedre trafikksikkerheten i kommunen, samt holdningsskapende arbeid rettet blant annet mot oppvekstsektoren. Det er også ønskelig at trafikksikkerhetsplanen legger til rette for at innbyggerne skal ferdes trygt til fots eller på sykkel, og dermed bidra til attraktive tettsteder som beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsplanen skal systematisere og konkretisere tiltak som det skal jobbes mot i planperioden. Handlingsplanen er delt inn i to deler; holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. De fysiske tiltakene er inndelt i E39, rv70, de forskjellige fylkesvegene og kommunale veger og plasser.

Selv om tiltak er kommet med i handlingsplanen, kan det ta flere år for å gjennomføre noen av disse. Med så mange gode tiltak for å bedre trafikksikkerheten, er det alltid noen som prioriteres og noen tiltak som må vente. Flere av tiltakene er også langsiktige mål for Tingvoll kommune å gjennomføre, slik som gang- og sykkelveg langs E39 til skolen på Straumsnes. Det er likevel viktig å få slike tiltak inn i trafikksikkerhetsplanen for å synligjøre behovet ovenfor andre aktører og for å forankre disse tiltakene i planverket til kommunen.

Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver gjennom fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) sitt budsjett midlar til "Støtte til trafikktryggingstiltak". Utvalet har ansvaret for tildelinga av desse midlane til frivillige lag og organisasjonar, som til dømes:

 • frivillige organisasjonar og lag
 • burettslag
 • velforeiningar
 • idrettslag
 • ungdomslag
 • bygdelag
 • skoler
 • FAU
 • barnehagar

Frist for å søkje om støtte er 1. mars og 1. september kvart år.

Les mer om hvordan man søker og retningslinjer på Møre og Romsdal fylkeskommunes hjemmeside.

Trafikksikkerhetsarbeidet

Det er avdelinga Næring, plan og teknisk sitt ansvar å fremme saker som omhandler trafikksikkerhet. 

Vi kan kun behandle saker som omhandler forhold på kommunale veger. Forslag til tiltak på fylkes- og riksveger tas inn og vi arbeider aktivt for å få gjennomført gode forslag som kommer inn. Vegvesenet har ansvar for svært mange veger og gang- og sykkelveger i hele Møre og Romsdal, og det kan derfor ta noe tid før forslag fra vår kommune blir prioritert.

Enkelte forslag kan bli avvist, enten av kommunen eller av vegvesenet.

Statens vegvesen utlyser hvert år en anledning til å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, kollektivtiltak og miljøtiltak med kommunetilskudd ( 50/50 ). Dette gjelder tiltak tilknyttet kommunale veger og "gamle" fylkesveger. Det er IKKE anledning til å søke til tilskudd til prosjekt tilknyttet riksveger. 

Det er Næring, plan og teknisk som har ansvar for utarbeiding av planer og gjennomføring av tiltak.

Husk at det er du som grunneier som har ansvar for fri sikt i kryss og avkjørsler og for vegetasjon som henger utover kommunale veger og gang- og sykkelveger.

 

Fysiske fartsdempende tiltak

I noen tilfeller kan være aktuelt å lage fysiske tiltak for å sikre at fartsgrenser overholdes. Slike tiltak er kostbare, men har som regel god virkning. Dette kan være tiltak som fartshumper, innsnevringer av kjørefelt og miljøgater.

 

Andre fartsdempende tiltak enn fysiske

 • skilting til lavere fartsgrense
 • oppmerking (redusere kjørefeltbredden)
 • visuelle virkemidler (for eksempel beplantning nær kjørebanen)

Supplering til skilting med fartsdempende tiltak 

Dette kan være aktuelt når:

 • rettstrekninger evt. kryssavstander overstiger 150 m
 • området er belastet med gjennomgangstrafikk av andre enn beboerne selv
 • fartsnivået er høyt til tross for redusert fartsgrense

Les mer om fartsbegrensende tiltak i Statens vegvesens håndbok V128.

Slik sender du forslag

Ta kontakt med oss på telefon 71 53 24 00 eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Begrunn godt hvorfor du mener at det bør gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, og kom gjerne med forslag til hvilke tiltak du mener er best egnet. Legg ved et kart hvor du angir ønsket plassering av tiltaket. Husk å oppgi telefonnummeret ditt i tilfelle vi ønsker å komme i kontakt med deg.