Fri sikt/ferdsel – ditt ansvar

Det skal være trafikksikkert å ferdes for gående, syklende og kjørende i Tingvoll kommune og du som hageeier kan bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner og hindrer framkommelighet for gående og syklende.

Meld fra om farlige forhold

Hvilket ansvar har jeg

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf Vegloven §31 og §43).

Du er ansvarlig for å hindre at det oppstår ulykker ved å sikre god sikt ved din avkjørsel og langs hagen mot gata. Hekker og trær vokser fort og gjerder kan være montert slik at sikten hindres.

Vegetasjon som hindrer sikt kan være en dødsfelle, spesielt for de aller minste som ferdes langs våre veger. Dersom bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekker og busker kan det oppstå farlige situasjoner for fotgjengere, syklister og andre bilister. 

Vegetasjon som vokser over eller ut i gang og sykkelveger kan hindre framkommeligheten for de myke trafikantene. Det kan skape trafikkfarlige situasjoner dersom gående og syklende må benytte seg av bilvegen for å ta seg fram, i stedet for å bruke gang- og sykkelvegen. Kommunen kan kreve vegetasjon som vokser inn på, ut i eller over offentlig veg eller gang- og sykkelveg fjernet av grunneier eller bruker av eiendommen (jf Grannelova § 10 første ledd). 

 

Slik gjør du det

Les informasjonsbrosjyren Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet (PDF, 3 MB) utarbeidet av Statens vegvesen om hvordan du sørger for fri sikt i samsvar med Vegloven. 

I utgangspunktet ønsker Tingvoll kommune å løse sikt og framkommelighetsproblemer med frivillighet og i sammarbeid med grunneier. I alvorlige tilfeller kan Tingvoll kommune eller Statens vegvesen pålegge deg å rydde opp. Siste utvei for å unngå farlige forhold er at kommune eller vegvesen står for ryddingen, og krever sine utlegg betalt av deg.

Ønsker du hjelp eller flere opplysninger, kan du henvende deg til oss ved å kontakte kommunen på telefon 71 53 24 00 eller e-post postmottak@tingvoll.kommune.no.

 

Meld fra om farlige forhold

Opplever du farlige situasjoner i ditt nærområde som følge av dårlig sikt eller redusert framkommelighet, kan du gi oss beskjed om dette. Gjerne beskriv hva som oppleves som farlig og send dette på brev eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no. Du kan også kontakte kommunen på telefon 71 53 24 00.