Sanitærmelding - tilkobling til kommunal ledning eller endring i abonnement

Dersom du ønsker å knytte deg til kommunal vann- eller avløpsledning eller gjøre endringer i ditt abonnement, må du søke kommunen om tillatelse.

Tilknytning av bolig og hytte til offentlige vann- og avløpsledninger

Dersom det ligger offentlig ledningsanlegg i nærheten av eiendommen din, kan du vurdere om det er lønnsomt å knytte deg til våre vann- og avløpsledninger. Du får trygg og stabil vannforsyning, og slipper å bekymre deg for fulle slamavskillere og tette infiltrasjonsgrøfter. 

Tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet, eller endring av eksisterende anlegg, er søknadspliktig. Du søker ved å fylle ut skjema for søknad om tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger.

Dette skjemaet kan du bruke enten det gjelder tilknytning av eksisterende bygg eller ved søknad om oppføring av nytt bygg.

NB: Vær oppmerksom på at du må betale tilknytningsgebyr for både vann og avløp hvis du knytter deg til begge deler. 

Jf. ledningsreggistreringsforskriften § 4 har ledningseier ansvar for å registrere egne ledningsanlegg i henhold til norsk standard utgitt av Statens kartverk. Dette krever at posisjon og dybde på ledningen blir nøyaktig registrert og sendt inn til kommunen på SOSI format.

Endring i abonnement

Sanitærmelding må også fylles ut og sendes inn ved endringer på eksisterende vann- og avløpsanlegg. Eksempel på endringer kan være montering av vannmåler, utskifting eller omlegging av ledninger, reduksjonsventil, trykkforsterkning eller sil/filteranlegg.

 

Hva koster det?

Informasjon om tilknytningsgebyr, og årlige utgifter for vann (med og uten vannmåler) og avløp finner du under Hva koster det?

 

Private vann- og avløpsanlegg

Vi anbefaler at du kontakter en entreprenør som kan hjelpe deg med å vurdere kostnadene ved å drifte privat vannforsyning og avløpsrenseanlegg opp mot investeringskostnadene for tilknytning til offentlig anlegg. Du kan lese mer om investerings- og driftskostnader for ulike renseløsninger på avlop.no.

Dersom det ikke lar seg gjøre å knytte seg til offentlig avløpsanlegg, må det settes ned tett tank for oppsamling av avløp fra brakkeriggen. Se Hva koster det? for priser tilknyttet tømming av tank.

Kontaktinformasjon

Sondre Rokstad Grimsmo
Miljøingeniør veg, vann og avløp
E-post
Mobil 911 36 329

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll