Sanitærmelding- tilkobling til kommunal ledning eller endring i abonnement

Dersom du ønsker å knytte deg til kommunal vann- eller avløpsledning eller gjøre endringer i ditt abonnement, må du søke kommunen om tillatelse.

Tilknytning av bolig og hytte til offentlige vann- og avløpsledninger

Dersom det ligger offentlig ledningsanlegg i nærheten av eiendommen din, kan du vurdere om det er lønnsomt å knytte deg til våre vann- og avløpsledninger. Du får trygg og stabil vannforsyning, og slipper å bekymre deg for fulle slamavskillere og tette infiltrasjonsgrøfter. 

Tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet, eller endring av eksisterende anlegg, er søknadspliktig. Du søker ved å fylle ut skjema for søknad om tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger.

Dette skjemaet kan du bruke enten det gjelder tilknytning av eksisterende bygg eller ved søknad om oppføring av nytt bygg.

NB: Vær oppmerksom på at du må betale tilknytningsgebyr for både vann og avløp hvis du knytter deg til begge deler. 

Jamfør ledningsregistreringsforskriften § 4 har ledningseier ansvar for å registrere egne ledningsanlegg i henhold til norsk standard utgitt av Statens kartverk. Dette krever at posisjon og dybde på ledningen blir nøyaktig registrert og sendt inn til kommunen på SOSI format.

Endring i abonnement

Sanitærmelding må du også fylle ut og sende inn ved endringer på eksisterende vann- og avløpsanlegg. Eksempel på endringer kan være montering av vannmåler, utskifting eller omlegging av ledninger, reduksjonsventil, trykkforsterkning eller sil/filteranlegg.

 

Hva koster det?

Informasjon om tilknytningsgebyr, og årlige utgifter for vann (med og uten vannmåler) og avløp finner du under Hva koster det?

 

Private vann- og avløpsanlegg

Vi anbefaler at du kontakter en entreprenør som kan hjelpe deg med å vurdere kostnadene ved å drifte privat vannforsyning og avløpsrenseanlegg opp mot investeringskostnadene for tilknytning til offentlig anlegg. Du kan lese mer om investerings- og driftskostnader for ulike renseløsninger på avlop.no.

Dersom det ikke lar seg gjøre å knytte seg til offentlig avløpsanlegg, må det settes ned tett tank for oppsamling av avløp fra brakkeriggen. Se Hva koster det? for priser tilknyttet tømming av tank.