Klage på eiendomsskatten

Hvordan klager du på utskrevet eiendomsskatt

Klagefristen på fastsatt skattegrunnlag er 6 uker, jfr. eiendomsskattelovens § 19, fra 01.03.2024.

Det er viktig å skille på hvor formuesgrunnlaget er hentet fra, er det fra Skatteetaten så må henvendelsen skje til Skatteetaten er det kommunen som har satt formuesgrunnlaget så er det Tingvoll kommune som skal ha henvendelsen.

Endring av takst fra formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av Skatteetaten, rettes til Skatteetaten, se her:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på skatteseddelen), og redegjøre for hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra takstene blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Klage på skattegrunnlag fastsatt iht. «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Tingvoll» Retningslinjer for eiendomsskatt i Tingvoll finner dere her.

Klagen sendes til:

Tingvoll kommune
Eiendomsskattekontoret
Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll

Eller e-postadresse: postmottak@tingvoll.kommune.no

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Dersom klagen tas til følge vil eventuelt for mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles først i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil skattetakstnemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt, videresendes klagen til Klagenemnd eiendomsskatt uten nytt vedtak, med en uttalelse av Sakkyndig nemnd eiendomsskatts vurdering av klagen. Du vil få kopi av Sakkyndig nemnd eiendomsskatts vurdering og anledning til å kommentere før Klagenemnda eiendomsskatt treffer endelig vedtak. Klagenemnda eiendomsskatts avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.