Taksering av eiendom

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskattelovens §8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg.

Takstene for bolig- og fritidshus for Tingvoll kommune ble fastsatt med virkning fra skatteåret 2015.

På boliger benytter Tingvoll kommune takst fra skatteetatens boligverdi. Det skal gå minst 10 år mellom hver gang det gjøres en slik samlet omtaksering. Det vil si at takster for uendrede eiendommer ligger fast i denne perioden. Der det skjer relevante eiendomsendringer (ny eiendommer, nybygg, seksjonering og lignende) gjøres en omtaksering.

Areal på bygninger og tomt blir hentet fra matrikkelen (det offentlige eiendomsregisteret).

Oppdatering av matrikkelen er regulert gjennom matrikkelloven med forskrifter og en føringsinstruks. I henhold til føringsinstruksen skal kommunen benytte bruksareal (BRA) for å beskrive etasjer og boligers størrelse. BRA er definert i Norsk standard 3940.

For å beregne BRA må arealet være måleverdig. Det vil si at takhøyden er minimum 1,9m. Arealet i boligbygninger omfatter også garasjekjellere, utvendige og innvendige boder.