Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge

I prosjektet er det planlagt at det skal etableres et overordnet team for det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge . 

Det jobbes  med å finne måter å arbeide videre med dette. Målet til prosjektleder er å ha en aktiv rolle inn i videre planlegging da dette er vesentlig for å kunne lage en helhetlig modell for tverrfaglig samarbeid. Det er også viktig med forutsigbare og gode rutiner å følge for de voksne som er på aktivitetsarenaene og vil melde videre. Viser her til følgende læringsmål: 

Avdekke sårbare områder i dagens samarbeidsmodell og komme med konstruktive forslag til løsninger.  

Utvikle samarbeidsrutiner mellom hjelpeapparat, skole og hjem slik at unge opplever at hjelpeapparatet er tilgjengelig og at både de og foreldre har tillit til å oppsøke hjelp ved behov. 

 

Artikkelliste