Korttids- og langtidsopphold

Vi tilbyr ulike typer institusjonsopphold ut i fra dine behov.

Korttidsopphold

 

 • Korttidsopphold ved avdeling Østfløy
  Avdeling Østfløy driftes av hjemmesykepleien og korttidsopphold ved denne avdelingen innvilges når det ikke er ledig kapasitet ved sykehjemmet.

 • Ordinært korttidsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at pasienten gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem
 • Rehabiliteringsopphold
  Målet med oppholdet er rehabilitering, kartlegging av helsetilstand og hjelpebehov slik at pasienten kan komme tilbake til eget hjem. Tverrfaglig samarbeid med bl.a fysioterapeut, ergoterapeut og legetjenesten.

 • Observasjonsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov slik at pasienten kan komme tilbake til eget hjem. Tverrfaglig samarbeid med bl.a fysioterapeut, ergoterapeut og legetjenesten. 

 • Avlastning for pårørende
  Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.

 • Dagopphold
  Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08:00-15:00.

 

Langtidsopphold

 • Langtidsplass i institusjon er for pasienter med helse- og funksjonssvikt som har behov for oppfølging, tilsyn og pleie og omsorg gjennom hele døgnet.

 

Demensomsorg

 • Langtidsplass for personer med demens og psykogeriatri med behov for tettere oppfølging i hverdagen.

Forskrift om rett til opphold i institusjon, kriterier og ventelister m.m., Tingvoll kommune, Møre og Romsdal

 

Gå til søknadssiden