Rettigheter og plikter- for abonnenter og kommune

Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både abonnentene og kommunen forpliktelser.

Kommunens forpliktelser ved levering av drikkevann

Vi skal levere drikkevann med en kvalitet som oppfyller krav stilt i Drikkevannsforskriften, det vil si være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

 • Ved normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunkt til kommunal ledning være mellom 2 og 10 bar.
 • Normalsituasjonen er abonnentene har forbruksvann i springen hele døgnet.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen som for eksempel vannlekkasje, skal kommunen gjenopprette forsyningen innen 6 timer (dag) eller 18 timer (natt + dag).
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 6 timer, vil vanntank bli kjørt ut til sentrale utplasseringspunkter for husholdningsforbruk.

 

Kommunens forpliktelser ved bortleding og rensing av avløpsvann ved normal driftssituasjon

 • Spillvann (kloakk) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på eiendom, i nærmiljø eller i kommunen for øvrig.
 • Kommunen tilrettelegger for at overvann (regnvann og drensvann) skal ledes bort.
 • Bortledning av spillvann (kloakk) skal ikke føre til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • Dersom det oppstår driftsproblemer ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstopping i ledningsnett eller stopp i pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt slik at feilen rettes.

 

Dine forpliktelser som abonnent

 • Ikke tømme rester av fett, kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet. 
 • Kjenne til plassering av private stikkledninger for vann og kloakk, slamavskiller/septiktank, utvendig/innvendig stoppekran, reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
 • Vedlikeholde private anlegg (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med eiendomsgrense, eventuelt tilkoblingspunkt på kommunal ledning).
 • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest, eventuelt innen gitte frister.
 • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år (for deg som har vannmåler).
 • Har flere abonnenter felles ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig for den delen av fellesledningen som abonnenten benytter seg av såfremt ikke private avtaler har andre bestemmelser.

 

Informasjon til deg som huseier

Privat ledning går fra bygningen din og til eiendomsgrensen. I noen tilfeller er ledningen (inkludert anboringsklammer eller grenrør) privat fram til tilkoblingspunkt til kommunal ledning. 

Hvis ledningen går tett eller det oppstår lekkasje på privat ledning, skal du omgående kontakte godkjent firma for å utbedre feilen. Utførende firma kan veilede deg om nødvendige tiltak, for eksempel reparasjon eller utskifting av ledningen.

Det er ikke tillatt å bruke avløpet til å kvitte seg med maling, kjemikalier eller olje. Dette er farlig avfall som skal leveres på egne mottakssteder. Les mer om hva som skal i avløpet under Dovett - hva skal i vask og toalett?

I avløpsrøret skal det bare gå vann fra sluk, vask og sanitærinstallasjoner inne i huset. Regnvann fra taknedløp eller fra andre kilder skal gå enten til terreng, eller via overvannsrør ut i vassdrag.

Hva koster det?

Priser for vann- og avløpstjenestene er fastsatt etter kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i tråd med selvkostregelverket. Gebyrinntektene går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering.

Gebyrsatsene vedtas årlig av kommunestyret, se Hva koster det?