Meld fra om feil og mangler - vann og avløp

 

NB! Skjemaet gjelder kun for feil og mangler på kommunale vann- og avløpledningsnett. For feil og mangler på ledningsnett tilhørende privat vannverk, ta kontakt med disse direkte. 

Vi gjør oppmerksom på at Tingvoll kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post, skjemaer og lignende) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige.