Graving

Har du behov for å grave i kommunal veg, vegkant eller annen kommunal eiendom? Da må du ordne med gravemelding.

Hvorfor må jeg sende inn gravemelding?

Alt arbeid som gjør at du må grave i kommunal grunn (veger, grøfter, plasser og eiendom), krever at du må hente inn tillatelse før graving kan starte. Graving vil forringe vegens standard og forkorte levetiden. Kommunen må derfor sikre seg at fordelene ved å grave er større enn ulempene.

Det ligger ofte tekniske anlegg i kommunale veger og plasser, og det blir til ulempe for mange innbyggere dersom det oppstår skader på disse som følge av gravingen. Det er derfor viktig at du skaffer deg informasjon om hva som finnes i grunnen før gravingen starter.

Kan jeg grave selv?

Vi anbefaler at du fyller ut gravemelding selv om du skal grave på egen eiendom, for å sikre at det ikke oppstår skade på kabler/ledninger som eventuelt krysser eiendommen din.

Du kan selv kontrollere om det er gravd ned kabler på din eiendom gratis på gravemelding.no. Påvisning av kommunale ledninger eller kabler gjøres ved å ta kontakt med kommunen.

Ved behov for graving i kommunal grunn må du uansett benytte en entreprenør til gravearbeidene. Denne skal også sørge for å sende inn gravesøknad med tilhørende vedlegg. 

Slik søker du

Fyll ut gravemeldingsskjema og send dette inn med nødvendig dokumentasjon til Tingvoll kommune eller på epost postmottak@tingvoll.kommune.no.

Før arbeid på eller ved kommunal veg må det leveres og godkjennes arbeidsvarslingsplan. Arbeidsvarslingsplan kan leveres samtidig med gravesøknad eller etter at gravetillatelse er gitt. Arbeidsvarslingsplanen skal minst inneholde skiltplan, risikovurdering og plan for avvikling av trafikk i arbeidsperioden. Arbeidsvarslingsplanen kan lages ved å ta utgangspunkt i "Risikovurdering" og "Arbeidsvarslingsplan" fra Statens vegvesens mal for søknad om arbeidsvarsling (Excel) (XLSX, 160 kB). Husk å ta med plan for avvikling av trafikk i anleggsperioden. 

Gravesøknad og arbeidsvarslingsplan sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om det er behov for å sende inn gravemelding eller har andre spørsmål i forbindelse med gravesøknad.

Vi kan hjelpe deg med kart over kommunale ledningsanlegg, og i enkelte tilfeller også private stikkledninger. Kontakt kommunen på telefon 71 53 24 00 eller på epost postmottak@tingvoll.kommune.no.