Logopedtilbud

Logopeden gir hjelp og bistand innenfor områdene:

Språkvansker, uttalevansker, taleflyt/stamming, stemmevansker, stemmelidelser, ervervede språk- og talevansker, afasi, lyttetrening ved CI (Cochliaimplantat), Parkinson, eller andre vansker som påvirker forståelse og talefunksjon.

Hvem har rett til logopedtilbud?

Barn, ungdom og voksne kan ha rett til å få hjelp av logoped.

Denne retten er hjemlet i Barnehageloven § 19a, Opplæringsloven § 5-1 og § 4a2 (voksne) og Folketrygdeloven § 5-10.

Logopeden i Tingvoll gir tjenester til barn og unge i barnehage- og grunnskolealder og til voksne med behov (behov for elever i videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar).

Hvor kan hjelpen gis?

Logopedtjenester gis til barn i barnehagens eller skolens lokaler, hjemme hos voksne eller på logopedens kontor.

Hvordan få hjelp?

I barnehage og skole sendes en søknad til PPT (vedlegg skjema) underskrevet av foreldrene. PPT-tjenesten utarbeider en Sakkyndig vurdering og på bakgrunn av denne fatter barnehageleder eller skoleleder et enkeltvedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp i form av logoped i et gitt omfang.

Voksne tar vanligvis kontakt med sin lege som sender en henvisning til logoped.

Det er ingen søknadsfrist.

Det er også mulig å ta kontakt med logopeden direkte. Det vil da være mulig å få hjelp raskt. Det vil være slik at de brukerne som har fått et enkeltvedtak må ha fortrinn dersom det ikke er tid nok for alle. Det vil da være snakk om å bli satt på venteliste.