Om skoleskyss i grunnskolen

Skolen eleven går på, sørger for nødvendig skyss både der hvor behovet er permanent og midlertidig. Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året.

Hva slags skoleskyss kan eleven få?

Elevene får busskort som deles ut av skolen. 

 

Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom som har rett til skyss kan få dette med drosje. Behovet må dokumenteres med legeattest eller lignende. Skolen sender søknad til fylket.

 

Ledsager

Skolen vurderer om eleven har behov for ledsager under reise, i så fall sørger skolen for dette.

 

Krav til søker

 • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
 • Elever i 2. -10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Relevante momenter i skolens vurdering er blant annet tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev.
 • Elever med funksjonshemming og midlertidig skade eller sykdom
  • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. 

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør, men elevene må regne med å gå til et møtepunkt i nærheten av hjemmet.

 

Elevens bosted

Elevens bosted regnes som der eleven har sin regelmessige døgnhvile.

 • Skolen kan innvilge skyss for elever med delt bosted dersom avstanden til den ene eller begge overstiger kilometerkravet, og forutsatt at eleven bor ca. 50 % hos hver av de foresatte.
 • Elever kan også ha krav på gratis skyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Tingvoll kommune.
 • Avlastningshjem eller annet midlertidig bosted kan utløse rett til gratis skyss.

 

Søknadsfrist

Søknader kan sendes inn fortløpende.

 

Slik søker du

Søknadsskjema skoleskyss på Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Klage

Klager sendes til skolen eleven går på.