Leksehjelp

Kommunen skal ha et tilbud om leksehjelp for elever på 1. til 10. trinn med

  • Til sammen 8 timers leksehjelp per uke

Kommunen kan velge hvordan timene med leksehjelp skal fordeles på de ulike trinnene. 

Bestemmelsen

I forarbeidene til bestemmelsen fremkommer det at departementet vurderer det slik at kommunen har handlefrihet til å åpne for at skolene kan velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn, dersom kommunen finner at dette er den mest hensiktsmessige bruken av ressurser. Departementet legger til grunn at kommunen finner fornuftige løsninger innenfor det totale antall leksehjelptimer som skal gis i henhold til forskrift til opplæringsloven. 

Når man velger ut hvilke elevgrupper som skal få tilbudet, må man imidlertid være påpasselig slik at man ikke kommer i konflikt med diskrimineringslovgivningen. 

Leksehjelpen må organiseres slik at elevene kan delta uavhengig av evner, sosial bakgrunn, funksjonsnedsettelser eller lignende.

Opplæringsloven § 13-7a

 

Organisering av leksehjelpen

Kommunen kan organisere leksehjelpen utenfor skolen. Leksehjelpen skal være gratis for elevene. Dette innebærer blant annet at for elever som går på SFO, kan det ikke tas betalt for den tiden eleven mottar leksehjelp.

Elevene har rett til forsvarlig tilsyn og omsorg under leksehjelpen. Gruppestørrelsen kan ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Det er krav til politiattest for personer som skal gi leksehjelp.