Elevforsikring

Kommunen/fylkeskommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet

Målgruppe

 • Elever i grunnskole og videregående skole
 • Lærlinger og lærekandidater

Obligatorisk ulykkesforsikring

Forskrift til opplæringsloven §§ 8-1 til 8-7

Opplæringsloven pålegger kommunen/fylkeskommunen å tegne en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen er et tillegg til folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskadedekning og omfatter

 • Elever, lærlinger og lærekandidater

Forsikringen skal tegnes hos et godkjent forsikringsselskap. Forsikringsvilkårene kan variere noe fra selskap til selskap. Forskrift til opplæringsloven stiller minimumskrav både til forsikringens virkeområde og dekningsgrad. Skoleeier kan velge å  tegne en forsikring som gir elevene bedre dekning.

Mange elever og foreldre vet lite om hva slags  forsikringsordningen som gjelder for elevene ved skolen. For at foreldrene/eleven skal kunne ivareta sine rettigheter er det derfor viktig at skolen informerer om forsikringsordningen og hvordan man går frem for å melde krav.

Plikten til å tegne ulykkesforsikring

2.1Når og hva skal forsikringen gjelde

Forskrift til opplæringsloven § 8-4

Den lovpålagte forsikringsordningen en ulykkesforsikring og derfor ikke gir utbetalinger dersom eleven rammes av sykdom. Den obligatoriske forsikringen gir eleven dekning for ulykkesskade som har skjedd

 • På opplæringsstedet i opplæringstiden
 • På vei mellom hjem og opplæringssted
 • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er et ledd i opplæringen, og på vei mellom hjem og arbeidsplass
 • Under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og liknende som skolen er ansvarlig for
 • Under Operasjon Dagsverk og andre liknende elevaktiviteter, og mellom hjemmet og det stedet hvor aktiviteten skal skje
 • Når eleven deltar i leksehjelptilbud i skolens regi
 • Når eleven er på SFO

Utgangspunktet er at forsikringen dekker alle aktiviteter som skolen er ansvarlig for. Det inkluderer i utgangspunktet ethvert arrangement, også sosiale sammenkomster, som er i skolens regi.

I tillegg omfattes opplæring som skolen gir i hjemmet når eleven på grunn av sykdom får sin opplæring der.

 • Skolens ansvar avgrenses mot sammenkomster der verken skole eller skoleeier har tatt initiativ eller på annen måte utøver noe form for deltakelse.

Opplæringsstedet

Forsikringen gjelder for opplæringsstedet. Det gjelder ethvert sted hvor skolen har ansvar for opplæringen, enten dette er i skolebygningen eller på andre lokaliteter. Dette gjelder ikke bare selve stedet for opplæringen, men alle om­råder som er tilrettelagt for eller som naturlig brukes av elevene i tilknytning til skolen. Det omfatter også arealer ute og tilstøtende rom og bygninger som eleven kan ferdes i.

Opplæringstiden

Opplæringstiden for elever er vanligvis på dagtid, men det finnes tilfeller der skoler gir opplæring på alternative tidspunkter. Forskriften er nøytral i forhold til hvilken tid på døgnet opplæringen skjer, men legger vekt på innholdet i aktiviteten og skolens tilsyn. Opplæringstiden omfatter også friminutter og andre pauser.

Plikten avgrenses mot rene private aktiviteter og aktiviteter som skjer på elevens eget initiativ uten skolens regi. For eksempel vil ikke elever som leker i skolegården utenom skoletid eller SFOtid være omfattet av forsikringen. Det avgjørende for vurderingen av ”opplæringstid” er om skolen har tilsynsplikt med aktiviteten. En rent faktisk tilrettelegging fra skolens side er ikke tilstrekkelig til at forsikringsplikten inntrer.

Reisen mellom hjemmet og skolen

Forsikringen gjelder på vei mellom hjemmet og opplæringsstedet.

Forsikringsplikten gjelder ikke bare mellom elevens hjem og opplæringsstedet. Forsikringen skal også gi dekning ved reise fra skole til venner, organisert trening eller andre lokaliteter.

Forsikringsplikten avbrytes når eleven kommer hjem, hjem til en venn, til trening eller et annet oppholdssted hvor eleven hvor eleven oppholder seg mer en helt midlertidig.  For eksempel vil forsikringen dekke skolevei frem til en venns bosted, men ikke under besøket eller den videre reisen. En kort tur innom butikken på vei hjem vil imidlertid ikke regnes som et ”oppholdssted” og avbryte forsikringsplikten.

Utgangspunktet er at en reise, som skjer innenfor en normal tidsramme og et normalt hensiktsmessig veivalg er omfattet av forsikringen. Reise mellom en privat aktivitet og opplæringssted som avbrytes på en slik måte at det markert avviker tidsmessig og geografisk fra normal vei mellom opplæringssted og privat aktivitet, faller utenfor. Det er uten betydning om reisen skjer sammen med foreldre eller andre ansvarspersoner.

Praktisk yrkesopplæring med mer

Forsikringsplikten omfatter også praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet. Arbeidsgiver skal sørge for forsikring etter yrkesskadeforsikringsloven. Skoleeiers ulykkesforsikring skal derfor dekke de tilfeller hvor eleven, lærlingen og lærekandidaten ikke er forsikret gjennom den lovpålagte ordningen i yrkesskadeforsikringsloven, men hvor de likevel er under praktisk yrkesopplæring i arbeidslivet i skolens regi.

Skoleturer, leirskole, idrettsdager og lignende

Forsikringen gjelder også under transport til skoleturer, idrettsdager, leirskole og liknende som skolen har ansvaret for.

Formålet med dette punktet i forskriften er å få dekket alle aktiviteter som skolen er ansvarlig for. Det er uten betydning om deltakelse på arrangementet er frivillig, for eksempel at skolen har åpnet for valg mellom ulike aktiviteter.

Turer og sosiale arrangement som skjer i samarbeid med foreldregruppa er også dekket av forsikringen. Turer og sosiale sammenkomster som arrangeres privat av foreldregruppa er imidlertid ikke dekket av forsikringen. Dette gjelder selv om alle elevene i klassen er invitert til å delta og turen betales av en felles klasseklasse. På slike turer og arrangement er det elevenes egne private forsikringer som gjelder. På turer til utlandet bør derfor elever og medfølgende foreldre tegne private reiseforsikringer.

Mer om skillet mellom turer i skolens regi og turer i privat regi.

Operasjon Dagsverk og andre liknende elevaktiviteter

Forsikringen gjelder også ved på Operasjon dagsverk og liknende aktiviteter som naturlig er en del av skolehverdagen uten at skolen er direkte ansvarlig for dem.  Dette er et arrangement som skjer i regi av elevenes interesseorganisasjon i samarbeid med skolen.

Skolen vil imidlertid uansett være ansvarlig aktiviteter som er en del av opplæringen.

Unntak fra forsikringsplikten

Forsikringsplikten gjelder ikke voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A om opplæring spesielt organisert for voksne. Voksne som tas inn til ordinær videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 3 omfattes av plikten til ulykkesforsikring. Kommunene har  heller ikke plikt til å sørge for ulykkesforsikring av elever som får privat hjemme­opplæring etter opplæringsloven § 2–13.

2.2Melding av skade til forsikringsselskapet

Det er eleven som er den forsikrede og som eventuelt vil ha rettigheter etter polisen. Som hovedregel er det derfor  foreldrene/eleven som selv må vurdere om de ønsker å bringe saken til forsikringsselskapet, og eventuelt fremme krav etter polisen. Det er viktig at skolen gir eleven/foreldrene god informasjon om muligheten for å melde skaden og hvordan det skal gjøres. 

Forsikringsselskapenes standardblanketter må som oftest brukes. Denne må underskrives av forsikrede (elevens foresatte der eleven er under 18 år). I tillegg må denne undertegnes av representant fra skoleeier. Dette for å verifisere de opplysninger som er gitt om skadetilfellet.

Normalt vil ikke forsikringsselskapet foreta seg noe før NAV har vurdert spørsmålet om godkjenning. Vilkårene med hensyn til godkjenning av skade som yrkesskade etter forsikringspolisen er ofte langt på vei identisk med folketrygdlovens bestemmelser, og forsikringsselskapet vil som hovedregel legge NAVs vurdering til grunn. 

2.3Dekning av utgifter til behandling

Forskrift til opplæringsloven § 8-6

Elever som har vært utsatt for skade som dekkes av forsikringen, har rett til å få refundert utgifter til behandling hos lege og tannlege

 • De 2 første årene etter skadetidspunktet

Det forutsettes at behandlingen er nødvendig på grunn av skaden og utgiftene er dokumentert.

Forsikringen dekker også medisinsk behandling utført av fysioterapeuter eller liknende som har avtale med NAV. Utgifter til reise mellom hjem og behandlingssted dekkes også.

Forsikringen dekker imidlertid ikke merutgifter til privat behandling, forpleining eller opptrening.

Tannskader

I forbindelse med tannskader skal forsikringen alltid dekke utgifter til første permanente tannstell (bro, krone) selv om 2 års fristen er utløpt. Behandlingen må imidlertid skje innen

 • 10 år etter utgangen av det året skaden skjedde

Det kan være vanskelig å se omfanget av en tannskade. Eleven bør undersøkes av tannlege så raskt som mulig etter uhellet. Det er viktig at tannlegen får undersøkt, dokumentert og registert skaden på riktig måte, slik at man unngår tvil rundt årsakssammenhengen mellom uhellet og eventuelle senskader.

Øvre grense og egenandel

Forsikringsselskapet kan sette et tak på samlet refusjon av utgifter til behandling. Taket må imidlertid ikke settes lavere enn

 • 0,25 ganger folketrygdens grunnbeløp

Det kan også kreves at eleven betaler en egenandel. Egenandelen for utgifter til behandling kan imidlertid ikke settes høyere enn

 • 0,015 ganger folketrygdens grunnbeløp

2.4Erstatning ved ved varig medisinsk invaliditet

Forskrift til opplæringsloven § 8-5

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade gis det en erstatning beregnet etter en forsikringssum på

 • 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden

Full erstatning ytes ved 100 % invaliditet. Ved lavere grader av invaliditet reduseres erstatningen forholdsmessig.

Invaliditetsgraden regnes ut etter invaliditetstabeller med tilhørende retningslinjer fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Med ”varig medisinsk invaliditet” menes det hel eller delvis varig skade av medisinsk art og omfatter reduksjon i både fysisk og psykisk funksjonsevne. Invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av for eksempel ferdigheter, fritidsinteresser eller tap av arbeidsevne.

Erstatning som følge av medisinsk invaliditet er en kompensasjon for redusert livskvalitet og ikke en kompensasjon for økonomiske følger av ulykken eller tap i fremtidig arbeidsinntekt.

Ved dødsfall som følge av ulykkesskade skal det ytes en erstatning på 1 G.