Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Kommunen er pålagt å drive tilsyn og ulovlighetsoppfølging (Plan- og bygningsloven §§ 25 og 32) og kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

Tilsyn

Kommunen skal kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket. Dette skal skje gjennom en stikkprøvekontroll, i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Tilsynet kan bestå i alt fra en dokumentkontroll til oppmøte og fysisk kontroll på byggeplassen. Ett tilsyn blir stort sett varslet på forhånd og vi avslutter med en skriftlig rapport.

 

Ulovlighetsoppfølging

Kommunen som plan- og bygningsmyndighet er pliktig til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som kommunen er gjort oppmerksom på, enten gjennom eget tilsyn eller gjennom tips fra publikum. Unntaket er forhold av bagatellmessig art.

Ulovlighetsoppfølgingen kan bestå i pålegg om retting av ulovlige forhold, pålegg om stans av arbeider og overtredelsesgebyrer. Pålegg kan vi supplere med ved tvangsmulkt i form av engangsbeløp og/eller dagmulkt for å sikre at pålegg etterkommes.