Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Kommunen er pålagt å drive tilsyn og ulovlighetsoppfølging (Plan- og bygningsloven §§ 25 og 32) og kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

Tilsyn

Kommunen skal kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket. Dette skal skje gjennom en stikkprøvekontroll, i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Tilsynet kan bestå i alt fra en dokumentkontroll til oppmøte og fysisk kontroll på byggeplassen. Ett tilsyn blir stort sett varslet på forhånd og de avsluttes med en skriftlig rapport.

Ulovlighetsoppfølging

Kommunen som plan- og bygningsmyndighet er pliktig til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som kommunen er gjort oppmerksom på, enten gjennom eget tilsyn eller gjennom tips fra publikum. Unntaket er forhold av bagatellmessig art.

Ulovlighetsoppfølgingen kan bestå i pålegg om retting av ulovlige forhold, pålegg om stans av arbeider og overtredelsesgebyrer. Pålegg kan suppleres med ved tvangsmulkt i form av engangsbeløp og/eller dagmulkt for å sikre at pålegg etterkommes.

Kontaktinformasjon

Dag Tore Suul
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Mobil 469 59 714

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.