Byggeregler for ulike tiltak

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Etter plan og bygningsloven er det generelt tre typer saker:

1. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak – pbl § 20-3

Hovedregelen er at tiltak er søknadspliktige og at søknad, prosjektering og utførelse må utarbeides av fagfolk (ansvarlig søker/ansvarlig foretak). Dette betyr at tiltak som påbygg, større tilbygg, utgraving (underbygg), takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner, terrenginngrep, riving osv er søknadspliktig.

Ansvarlige foretak vil være foretak som kan dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse i forhold til type tiltak og kunnskap om plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan utføres av tiltakshaver – pbl § 20-4

For en del mindre tiltak som er søknadspliktig er det ikke krav foretak med ansvarsrett. Dette betyr at du som tiltakshaver (eier) kan søke og stå for tiltaket på egen hånd. Dette gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom som blant annet tilbygg inntil 50 m2, frittliggende bygninger på inntil 70 m2 i 1 etasje som ikke skal benyttes til beboelse, samt driftsbygninger i landbruket på inntil 1000 m2. Garasjer kommer inn under kategorien frittliggende bygning. Opprettelse/endring av grunneiendom kan også utføres uten ansvarlig foretak.


3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse – pbl § 20-5

For enkelte små tiltak er det ikke krav om søknad og tillatelse, hvis tiltaket er i samsvar med arealplaner (reguleringsplan og kommuneplan) og alle generelle bestemmelser i plan- og bygningsloven for øvrig. Dette gjelder mindre forstøtningsmurer og levegger, mindre frittliggende bygninger som ikke skal benyttes til beboelse, mindre terrengforandringer, interne veier, enkelte små tilbygg og mindre garasjer (inntil 50 m2 og maksimal mønehøyde på 4 meter) og lignende.

Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på uten å søke via Direktoratet for byggkvalitet sine veiledere.

 

Nabovarsel

Før søknad om tillatelse sendes kommunen skal berørte naboer varsles jf. pbl § 21-3. Slik varsler du naboene om at du vil bygge.
 

Skjema

Skjemaer for søknad og nabovarsling på Direktoratet for byggkvalitet.