Spillemidler

Hvert år kan man søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet, og ikke være heftet med kommersielle interesser. Man kan også søke om midler til lokale kulturarenaer. I Tingvoll kommune er fristen for å søke om spillemidler i 2024 2. oktober 2023.

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no
 

Om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv


Hvert år fordeles Norsk Tippings overskudd til idrettsanlegg, blant mange andre formål. Kulturdepartementet regner ut hvor mye hver fylkeskommune får til rådighet til å fordele til søknader om idrettsanlegg og aktivitetsanlegg som har kommet inn fra kommuner, lag og foreninger. Departementet meddeler fylkeskommunene hvilke rammer de har til rådighet innen 1. mai.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
 

Slik søker man


Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Fristen for å søke om spillemidler i 2024 er 2. oktober 2023.

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med. Les vilkårene her.

Ordinære anlegg må stå i liste over prioriterte anlegg i tiltaksdelen i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Tiltaksdelen i planen rulleres hvert år. 

Følgende er unntatt fra dette vilkåret:

 • Orienteringskart
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier


Nærmiljøanlegg er ikke omfattet av vilkåret om omtale i kommunal plan.
 

Slik er søknadsprosessen

 

 1. Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

  Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette. Det er også en god anledning til å begynne dialogen med kommunen om det kommende anleggsprosjektet.
   
 2. Send inn spillemiddelsøknaden innen fristen Tingvoll kommune har satt
   
 3. Kommunen tar imot alle søknader om tilskudd til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg. Kommunen kontrollerer, og prioriterer alle søknader. Uansett om søknaden er i komplett stand eller ikke, så overføres alle søknader til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunene som sluttbehandler søknadene.
   
 4. Fylkeskommunene behandler spillemiddelsøknadene, og kontrollerer for at alle deler av søknaden oppfyller vilkår om tilskudd. Når de har gjennomgått den innkomne bunken med søknader så sendes en totaloversikt til Kulturdepartementet for å regne ut fordelingen av spillemidler til fylkene.
   
 5. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene
   
 6. Fylkeskommunene prioriterer søknader, og gjør endelige vedtak i hver enkelt søknad om hvorvidt det skal gis tilskudd eller ikke. Noen ganger er ikke søknadene i skikkelig nok stand til å kunne få tilskudd, mens i mange tilfeller så strekker ikke den årlige rammen til, slik at søkere må fornye sin søknad neste år. Når vedtakene er gjort, sendes svarbrev til søkerne. Fylkeskommunene kan ha ulike behandlingstidspunkt, men behandler som regel ferdig sine søknader i mai/juni, og innen 1. juli.
   
 7. De som har fått vedtak om tilsagn om tilskudd fra spillemidlene, må ferdigstille sitt anleggsprosjekt, få sluttregnskapet kontrollert og revidert, før de sender inn anmodning om utbetaling av tilskuddet til sin kommune. Det er kommunene som videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen.