Kulturmidler til lag og foreninger

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 1. april. Søknad fylles ut i eget skjema. Det er Kultur, miljø og næring som fatter vedtak om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler i årets budsjett.

I 2024 er det avsatt 282 000 kr. i kommunalt tilskudd til lag og foreninger.

Ved søknad til Kultur, miljø og næring kan det søkes om drifts- og/eller prosjekttilskudd til organisasjoner, lag og foreninger som driver med, eller som vil starte kulturtiltak i Tingvoll kommune. All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget så fremt Kultur, miljø og næring ikke gjør annen prioritering på grunn av manglende midler. Det gis tilskudd som driftstilskudd og prosjekttilskudd.

Kultur, miljø og næring kan avslå søknader som er innkommet etter fristens utløp.

Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling.

Kultur, miljø og næring avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. 

Retningslinjer 

Vedtatt av Kultur, miljø og næring 01.02.2024. 

All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget, så fremt Kultur, miljø og næring ikke gjør annen prioritering på grunn av manglende midler. Det gis tilskudd som driftstilskudd og prosjekttilskudd. 

Krav om vedlegg til søknaden

  • Følgende vedlegg må ligge ved søknad om driftstilskudd: Årsmelding, regnskapssammendrag, medlemslister og budsjett 
  • Følgende vedlegg må ligge ved søknad om prosjekttilskudd: Beskrivelse av prosjektet, budsjett og finansieringsplan. 
     

Søknadsfrist er 1. april hvert år. Alle nødvendige vedlegg må være lagt ved søknaden og sendt innen fristen 1. april.

 

Driftstilskudd 

Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling av kulturmidler. Kulturmidler blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Som hovedregel blir kulturmidler gitt til hovedlaget (ikke undergrupper). Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå. 

Prosjekttilskudd 

Prosjekttilskudd kan tildeles til prosjekt der frivillige lag og organisasjoner i samarbeid med det offentlige, og eller private aktører, aktivt bidrar til inkludering, trivsel å bedre innbyggerne i Tingvoll sin bolyst og fysiske og psykiske helse. 

Generelt 

Kultur, miljø og næring avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. Kultur, miljø og næring vedtar fordeling av budsjettsummen mellom allmenn kultur, idrettslag og prosjekttilskudd ved behandling av saken. Tingvoll idrettsråd får administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd til idrett og skyttarlag til uttale, før endelig vedtak i Kultur, miljø og næring. 

Kultur, miljø og næring kan avslå søknader som har manglende vedlegg, eller er innkommet etter fristens utløp. Kultur, miljø og næring kan avslå søknader på grunn av manglende midler og/eller lav prioritering. 

Kultur, miljø og næring vil tilstrebe lik fordeling mellom idrett og allmenn kultur.