Kulturmidler og prosjektmidler til lag og foreninger

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 1. april. Søknad sendes på eget skjema. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som tar beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets budsjett.

I 2022 er det avsatt 290 000 kr. i kommunalt tilskudd til lag og foreninger.

Ved søknad til Oppvekst- og kulturutvalget kan det søkes om drifts- og/eller prosjekttilskudd til organisasjoner, lag og foreninger som driver med, eller som vil starte kulturtiltak i Tingvoll kommune. All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget så fremt Oppvekst- og kulturutvalget ikke gjør annen prioritering.

Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som er innkommet etter fristens utløp.

Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. 
 

Retningslinjer – vedtatt av Oppvekst og kulturutvalget 07.02.2022

All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget, så fremt Oppvekst og kulturutvalget ikke gjør annen prioritering på grunn av manglende avsatte midler. Det gis tilskudd som driftstilskudd og prosjekttilskudd.

Krav til vedlegg til søknaden:
Kulturmidler: Årsmelding, regnskapssammendrag, medlemslister, budsjett
Prosjekttilskudd: Beskrivelse av prosjektet, budsjett og finansieringsplan.
 

Kulturmidler

Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling av kulturmidler. Kulturmidler blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Som hovedregel blir kulturmidler gitt til hovedlaget (ikke undergrupper). Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå.
 

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd kan tildeles til prosjekt der frivillige lag og organisasjoner i samarbeid med det offentlige, og/eller private aktører, aktivt bidrar til inkludering, å bedre innbyggerne i Tingvoll sin bolyst, bo-evne og fysiske og psykiske helse.  (Eksempel: Jubileum, større arrangement, annen aktivitet som er ekstraordinær aktivitet i forhold til lagets ordinære aktivitet, og som bidrar til inkludering).
 

Generelt

Oppvekst og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. Oppvekstutvalget vedtar fordeling av budsjettsummen mellom allmenn kultur, idrettslag og prosjekttilskudd ved behandling av saken. Tingvoll idrettsråd får administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd til idretts- og skyttarlag til uttale, før endelig vedtak i Oppvekst og kulturutvalget.

Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som har manglende vedlegg, eller er innkommet etter fristens utløp. Oppvekst og kulturutvalget kan avslå søknader på grunn av manglende midler og/eller lav prioritering.

For 2022 gjelder følgende tillegg for kulturmidlene: På grunn av Covid -19 restriksjoner, vil Oppvekst og kulturutvalget i 2022 behandle søknader som innen søknadsfristen mangler nødvendige vedlegg. Et eventuelt tilskudd blir imidlertid ikke utbetalt før manglende vedlegg er sendt til postmottak@tingvoll.kommune.no. Fristen for innsendelse av manglende vedlegg settes til 30.11.2022.

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 24 kB).

Søknaden sendes til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktinformasjon

Åse Bjerke
Virksomhetsleder kultur og folkehelse ( Konstituert leder)
E-post
Mobil 941 38 928
Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 941 64 945

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll