Kulturmidler

Utlysning av kommunale tilskudd til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 31.mars (FRISTEN ER FORLENGET I 2020 PGA KORONA-VIRUSET). Søknad sendes på eget skjema. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som tar beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets budsjett.

Ved søknad til Oppvekst- og kulturutvalget kan det gis tilskudd til personer, organisasjoner, lag og foreninger som driver med, eller som vil starte kulturtiltak i Tingvoll kommune. All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget så fremt Oppvekst- og kulturutvalget ikke gjør annen prioritering.

Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som har følgende mangler:

a) manglende vedlegg (f.eks. årsmelding, regnskap, medlemslister, budsjett, osv.)

b) søknaden er innkommet etter fristens utløp.

Lag og organisasjoner som arbeider blant barn og ungdom prioriteres ved tildeling.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. 

Kommunale tilskudd til lag og foreninger

Kommunale tilskudd til lag og foreninger blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Det gis ikke tilskudd til bygg, anlegg eller utstyr. Som hovedregel blir tilskudd gitt til hovedlaget (dvs. ikke undergrupper). Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå.

Tingvoll idrettsråd utarbeider tilråding til Oppvekst- og kulturutvalget på fordeling av midler innen sin søknadsgruppe.

Prosjekttilskudd

Prosjektstøtten skal stimulere til økt nyskaping i sjiktet mellom frivillig sektor og offentlige tjenester. Prosjekttilskudd kan gis til spesielle tiltak som defineres utenfor den normale drifta og lagsrutinen, f.eks. enkeltarrangement, større kulturarrangement eller -tiltak. Tilskuddet fastsettes etter skjønn utfra omfanget av, og innholdet i det enkelte tiltak.

Prioritering av midler til prosjekt i denne kategorien besluttes av Oppvekst- og kulturutvalget med bakgrunn i følgende kriterier:

- Har prosjektet en tydelig målgruppe og formål?

- Har prosjektet et realistisk budsjett?

- Har prosjektet en realistisk fremdriftsplan?

- Er søker villig til å inngå et formalisert samarbeid med kommunen?

- Har prosjektet potensiale til å bli en varig ordning?

Prosjekttilskudd prioriteres til prosjekt der frivillige lag og organisasjoner, i samarbeid med det offentlige og/eller private aktører, aktivt bidrar til inkludering, å bedre innbyggerne i Tingvoll sin bolyst, boevne, og fysiske og psykiske helse.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag og foreninger finner du her (PDF, 89 kB) (PDF, 292 kB).

Søknadsskjema om kulturmidler finner du her:   (DOCX, 16 kB)

Kontaktinformasjon

Line Rolland
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 469 46 127

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll