Om kulturmiljø- og kulturminneplaner

Kulturmiljø og kulturminner er spor etter menneskers liv og virke og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted.

Å videreføre kulturarven er en investering for framtiden og kan brukes som grunnlag for næringsutvikling, kunnskap og opplevelse i lokalsamfunnene og bidra til å skape attraktive byer og bygder. Kulturmiljø og kulturminner forvaltes lokalt og tas vare på av eiere og brukere gjennom vedlikehold og skjøtsel.

God forvaltning krever kunnskap både om kulturminnene og lokalhistorien og om hva som skal til for å ta vare på disse verdiene. Kommunen er svært viktig som forvalter av kulturminner og kulturmiljø. Kommunen bør være forbilde for god forvaltning, og har mulighet til dette gjennom sitt ansvar for byggesaker og arealplaner.

 

Regional kulturminneplan

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt Regional kulturminneplan. Den inneholder kulturminner av regional og nasjonal verdi. Mange av kulturminnene i Tingvoll kommune er med i Regional kulturminneplan for Møre og Romsdal. Den regionale kulturminneplanen finner du her.

 

Kommunal temaplan for kulturmiljø og kulturminner

Mange kommuner ønsker å ta et bevisst planmessig grep om forvaltningen av sine kulturminner og kulturmiljø. En plan for kulturminner vil sette temaet på den politiske dagsordenen og innarbeide det i store deler av kommunens virksomhet.

At et kulturmiljø og et kulturminne blir beskrevet i en kommunal kulturmiljøplan betyr at disse bør tas hensyn til ved for eksempel utbygging eller restaurering. At et kulturmiljø og et kulturminne er registrert i en kommunal plan er også en forutsetning i ulike tilskuddsordninger. Detaljerte regler og retningslinjer for dette finnes i ulike lover og forskrifter som kommunen, fylkeskommunen eller statsforvalter kan gi nærmere informasjon om.

Tingvoll har spor etter menneskers liv og virke fra uminnelige tider. Man kan nevne mange tusen år gamle hellemalerier på Honnhammaren, Tingvoll kirke, spor etter Aspasslekta, og nyere kulturminner som forteller oss mye om folk sine liv og virke i bygdene våre. Det handler både om materiell og immateriell kulturarv. I omskiftende tider gir dette oss kunnskap, tilhørighet og forståelse som er viktig å ta vare på og ha med seg.

Kontaktinformasjon

Åse Bjerke
Virksomhetsleder kultur og folkehelse
E-post
Mobil 94 13 89 28
Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 94 16 49 45