Oversikt over helsetilstand

Målet i folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

Ved å fokusere på faktorer som påvirker helsen vår, vil en kunne forebygge sykdom og skade og fremme helse, trivsel og livskvalitet. Slike faktorer kan være blant annet kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse, tobakk og rusmidler, trafikksikkerhet, ulike miljøforhold og ikke minst god og fremtidsrettet samfunnsplanlegging.

Folkehelseloven legger til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Den handler om det hver og en av oss, kommunen og samfunnet kan gjøre for at vi skal få en sunnere og friskere befolkning. Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelsearbeidet på hele kommunen, på alle enheter og enhetsledere. Det arbeides etter en egen folkehelserutine.

Tingvoll kommune har siden 2011 vært med i partnerskapet God helse, Møre og Romsdal fylkeskommune for å bedre innbyggernes helse. 

Oversikt over helsetilstanden i kommunen

Etter folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsen på befolkningsnivå og de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning.

Oppbyggingen av oversiktens innhold er etter rammer som folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelseutfordringer gir:

  • Befolkningssammensetning
  • Oppvekst- og levekår
  • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • Skader og ulykker
  • Helserelatert atferd
  • Helsetilstand

Her kan du laste ned kommunens folkehelseoversikt for 2020-2023.  (PDF, 2 MB)

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator arbeider både med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen og til dels med konkrete tiltak, koordinerer, legge til rette og initierer innsats, og bidrar til kartlegging av helsetilstanden i befolkningen. 

Det kreves tiltak tverrsektorielt for å skape gode oppvekst- og levevilkår, samt for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Derfor må det samarbeides bredt med f.eks. alle kommunale etater, videregående skole, NAV, politi og frivillige organisasjoner. 

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har spørsmål.