Traktorveier

Søknadsplikt, veiklasser og tilskudd

Hvis du har planer om å bygge traktorvei må du søke kommunen om tillatelse. Søknadsplikten er fastlagt i "Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier". Søknaden om bygging og evt. søknad om tilskudd skal fylles ut på fastlagt skjema. Det er krav om at  du tegner inn veien på kart som skal følge søknadene.

Det er 2 ulike veiklasser hvor det kan transporteres tømmer med traktor. Byggebeskrivelse og tekniske krav finnes i "Normaler for landbruksveier":

Veiklasse 7 (veier for lassbærende tømmertransport, enten med lastetraktor eller landbrukstraktor med henger). Tilstrekkelig bæreevne med 10 t aksellast. Normalt ikke overstige 20 % stigning i lassretning for lastetraktor og 15 % stigning i lassretning for landbrukstraktor. Stigning i returretning skal ikke overstige 30 %. 

Tilskudd: Det kan gis statstilskudd til veiklasse 7, men prioriteres lavere enn skogsbilveier.

Veiklasse 8 (traktorvei for slepekjøring av tømmer). Stigning i lassretning skal normalt ikke overstige 15 % og i returretning ikke over 30 %.

Tilskudd: Normalt gis det IKKE statstilskudd til veiklasse 8, men er det lite søknad på tilskudd til bilveier, traktorvei kl. 7 eller driftstilskudd, så kan veiklasse 8 få prioritet.