Planting

Råd og veiledning rundt planting av skog etter hogst

Foryngelsesplikt:

Etter at du har avvirket skog får du automatisk en plikt på deg til å forynge arealet igjen og få opp ny skog. Denne foryngelsesplikten ligger i §  6 skogbruksloven om om forynging og stell av skog. Du skal iverksette nødvendige tiltak for å legge til rette for forynging av ny skog innen 3 år etter at hogsten er skjedd. 

Hvis du har avvirket gran, anbefales det å vente 3 år før man forynger feltet på grunn av gransnutebillen. Denne kan gi stor avgang av planter og svekke plantene slik at disse ikke får en optimal etablering og vekst. 

Hvordan utføre plantingen:

Når du har fått plantene fra planteskolen er det viktig å få de satt ut så raskt som mulig. Hvis det går litt tid, så bør de lagres skyggefullt og du bør vanne plantene slik at de ikke tørker ut. Plantingen gjennomføres med vanlig plantespett eller planterør. Disse kan kjøpes eller du kan få låne hos kommunen. Gode planteplasser er ved stubber, inntil steiner og forhøyninger som gir plantene beskyttelse mot konkurranse og snø. Gode planteplasser gir større sjanser for overlevelse for skogplanta.  

 

Bestille planter: 

Skal du bestille planter så tar du kontakt med skogbrukslederen i distriktet som har ansvar for skogkulturarbeid. I Tingvoll sitt tilfelle er det for tiden Per Egil Rønning (mob. 95217612) som er skogeierforeninga ALLSKOG SA sin mann i Møre o& Romsdal. Du kan også kontakte planteskolen (Megarden Planteskole - tlf. 71558144/mob. 91141431) direkte (hvis du kan hente plantene selv).  

 

Tilskudd:

Du har anledning til å søke om tilskudd til kjøp og utplanting av skogplanter. Etter granhogst er tilskuddet 30 % av kostnad og 50 % etter furuhogst. Det betyr at det blir en egenandel på mellom 70-50 % for skogeier. Denne kan dekkes av skogfond. Skogfond er skogeiendommens midler som er pliktig avsatt i forbindelse med tømmersalg. Skogfondsordningen er er en veldig gunstig ordning for skogeierne, hvor kun 15 % av verdien inntektsføres og 85 % er skattefritt. Denne ordningen gir en betydelig tilskuddseffekt.