Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevilling gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Endringer i bevillinger kan skjer flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Dersom serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått. Er søknad om bevilling sendt kommunen, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget. Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el. skal du normalt ha bevilling.

Målgruppe

Drivere/ledere for serveringsteder

Slik søker du serveringsbevilling

Du søker om serveringsbevilling via eget skjema. Ta kontakt med kommunen.

Kriterier/vilkår

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Dette må du gjøre før du søker om serveringsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
 • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor 
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Driftskonsept
 • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
 • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten
 • Bestått etablererprøve for daglig leder (styrer)
 • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Før du søker om skjenkebevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer som har bestått etablererprøven.

Søknadsskjema serverings og eller skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet

 • Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt to måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, skatteetaten og kemneren.
 • Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.