Erstatning for tap av husdyr

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad skal sendes til Statsforvalteren (søknad om erstatning tamrein sendes via Reindriftsforvaltningen).

VIKTIG Å PÅVISE SKADE

Ved vurdering av erstatning, skilles det mellom tilfeller hvor dyret er gjenfunnet og påvist skadet av rovvilt, og tilfeller hvor tap har skjedd uten at dyret er gjenfunnet. det. Det er Statens naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter som undersøker døde eller skadede dyr, og undersøkelser som påviser rovviltskade gir automatisk rett på erstatning. Påviste rovviltskader er den viktigste faktoren for Fylkesmannen når erstatningssøknadene vurderes.
 

Før du søker anbefales det at du leser mer om ordningen for tap av husdyr
Her ligger informasjon om hva som må være med.

Søknadsfrist
er satt til 1. november hvert år.

Søknad
sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadsenter

Rovviltkontakt i Tingvoll (Statens naturoppsyn)

Tarald Thorshov - mobil 97148338
Einstein Grødal  - mobil 97151556