Søke om nydyrking

Gjelder godkjenning av plan for fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark, eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i 30 år.

Mer informasjon på Landbruksdirektoratet hjemmeside