Fradeling og omdisponering etter jordloven

Fradeling og omdisponering av landbruksareal krever godkjenning i fra kommunen.

Eier av landbrukseiendommen kan søke om deling av en landbrukseiendom. Kjøper av arealet kan også søke der avtalen mellom selger og kjøper gir rett til dette. En landbrukseiendom er en bebygd eller ubebygd eiendom som brukes eller kan brukes til jordbruk, skogbruk og hagebruk.

Mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside