Driveplikt og jordleie

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. 

Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, og ikke disponeres slik at den ikke er egnet til jordbruksproduksjon i framtiden. 
 

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen. 

Dersom du er i tvil om leieavtalen tilfredsstiller kravene etter loven, kan du henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eier sin side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.

Landbruksdirektoratet har en oversikt over jordbrukspriser under "jordleie"

Forslag på leieavtaler:
Avtale om leie av jord - Statsforvalteren
Avtale om leie av jord (word) (ODT, 15 kB)
Lenke til gårdskart (NIBIO)