Husdyrgjødsel

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. I følge forskriften skal dette gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd.

Spredetidspunkt

Spreding uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal i Tingvoll gjøres innen 1. oktober. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning frem til 1.november.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav   har også krav til spredeareal og gjødseldyrenheter. Hensikten med spredearealkravet er å tilpasse tilførselen av næringsstoffer til plantenes behov og begrense mulighetene for avrenning og utvasking av næringsstoffer. Det er tatt utgangspunkt i et krav om maksimum 14 kg fosfor pr. 4 dekar. Dette tilsvarer om lag den årlige mengden fosfor som skilles ut fra en melkeku (=en gjødseldyrenhet, GDE).

Kommunal godkjenning

Ved nybygg, utvidelse og utbedring av gjødsellager skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres. Lagringskapasiteten for husdyrgjødsel skal være minimum 8 måneder.