Viltforvaltning

Kommunen er av ulike viltorganer i Norge. De fire andre offentlige er departementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. I tillegg kommer private rettighetshavere. Disse 6 organene arbeider for å fremme formålet med viltloven.

Kommunens oppgaver:

Det administrative ansvaret er lagt til kommunens skogbrukssjef/viltforvalter.

Det er Utviklingsutvalget i Tingvoll som tar avgjørelser i saker som ikke kan besluttes administrativt. Kommunen skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter, bedrifter og privatpersoner råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

Kommunen skal stimulere til grunneiersamerbeid og gode løsninger ved forvaltningen av hjortevilt og andre arter. Samarbeid mot nabokommuner og sikre viltet i kommunal arealforvaltning er viktige oppgaver.

Hjorteviltet er det viltet Tingvoll kommune bruker mest ressurser på og det viltet som påvirker andre samfunninteresser mest. Kommunen skal ha en kommunal forvaltningsplan. Denne skal ha målsettinger om hjorteviltets bestandsstørrelse og fastsette minsteareal for tildeling av kvoter i de ulike delene av kommunen.

Kommunen administrerer også fallvilt innen egne grenser. 

 

Viltfond:

I Norge er det slik at fellingsavgifter fra jakt på hjort og elg settes av på det kommunale viltfondet. Fellingsavgiftens størrelse fastsettes av kommunen etter rammer fra staten. Søknader om tilskudd fra viltfondet til viltstelltiltak o.l. blir behandlet av Utviklingsutvalget. Bruken styres av en sentral forskrift og kommunale retningslinjer.

Viltfondet er et bundet driftsfond, som kan kun benyttes til viltformål.

Kan brukes til:

Midlene kan gå til å fremme viltforvaltning,  styrke kunnskapen om viltet samt jaktorganisering m.m. Midlene kan også brukes til å dekke de kommunale utgiftene ved ettersøk, håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.

Kan IKKE brukes til:

Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (lønn, møtegodtgjørelser, reiser m.m.). Det er ikke anledning til å erstatte skader forvoldt av vilt og det kan ikke utbetales skuddpremier fra viltfondet.