Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse, men man må ha grunneiers tillatelse. I Tingvoll er småviltjakta enten organisert i grunneierlag eller kun på privat eiendom. På grunneierlagenes områder kan en jakte over større områder og ikke kun på enkelteiendommer hvis man kjøper jaktkort.

I Tingvoll kan grunneiere utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden.

 

Hva må til?

Det må foreligge en godkjenning av vald for elg, hjort, rådyr eller villrein for å få fellingstillatelse. Kommunen/villreinnemnda fastsetter minstearealet som er det areal som grunneier må disponere for å få fellingstillatelse for ett dyr.

Målgruppe:  Grunneiere/jaktrettshavere

Pris:  Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort. Det er ikke fellingsavgift for rådyr.

 

Klage

Som valdleder kan du klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning (se under).

Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

Veiledning:  Godkjente vald trenger ikke å søke om fellingstillatelse. Kommunen utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdansvarlig representant. Foreligger det en godkjent bestandsplan, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele bestandsplanperioden.