Tildelingsenheten for helse- og omsorgstjenester

 

Du kan henvende deg til oss dersom du på grunn av svikt i helsetilstand og/eller funksjonsnivå trenger:

 • hjelp til ivareta din hverdag
 • rådgivning i spørsmål om tjenester og behov
 • veiledning i søknads- og klagebehandling

 

Tildelingsenheten:

 • koordinerer tjenester mellom kommunen, sykehus og andre hjelpeinstanser ved utskriving fra sykehus
 • kartlegger behov og fatter enkeltvedtak om tjenester
 • har dialog med utførerenhetene om iverksetting av vedtakene

 

Koordinerende enhet

 • Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern. Klikk her former informasjon

Søknad

Det må søkes om tjenesten på eget søknadsskjema Gå til søknadssiden

Ved direkte utskriving fra sykehus hvor det er behov for tjenester i kommunen,  søkes det i dialog mellom kommunen og sykehuset.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt. Tjenesten blir tildelt den enkelte i samråd med søker og etter en kartlegging av behov. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

Du kan få innvilget forskjellig typer tjenester for å best dekke ditt behov for hjelp.

 

Oversikt over tjenester:

 • Omsorgsbolig

 • Trygghetsalarm

 • Middagsombringing

 • Støttekontakt

 • Hjemmehjelp (f.eks: renhold i boligen, klesvask og handling)

 • Omsorgsstønad

 • Støttekontakt

 • Avlastningstiltak (alle aldre)

 • Hjemmesykepleie

 • Kort- og langtidsopphold i institusjon

 • Rehabiliteringsopphold

 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

 • Individuell plan

 • Koordinator

 • Aktivitetstilbud for demente

Du trenger ikke å sende inn søknad for å få første kontakt med psykiatrisk sykepleier. Hvis du har behov for oppfølging over lengre tid vil psykiatrisk sykepleier hjelpe deg med å sende inn søknad.

Vi har også lavterskeltilbud på aktivitetssentret. Du kan også her ta direkte kontakt med Aktivitetssentret, men tildeling kan hjelpe deg med å opprette kontakt.