Riktig vedfyring

Fyring med ved har lange tradisjoner i Norge, men nye og moderne ildsteder krever litt annerledes fyring enn gamle. Les om hvordan du fyrer riktig både for å bedre sikkerheten, være miljøvennlig og bedre fyringsøkonomien.

Fire grunner til å fyre riktig:

1. Miljøvennlig

Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning.

2. Klimavennlig

Ved er en fornybar energikilde og derfor et klimavennlig alternativ til fossil oppvarming. Sot fra vedfyring i Nord-Europa bidrar til raskere oppvarming i Arktis. Soten legger seg på snø og is, og tiltrekker seg varme. Riktig vedfyring reduserer disse negative klimaeffektene.

3. Lønnsomt og effektivt

Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår inntil dobbelt så mye varme.

4. Trygt og brannsikkert

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert risiko for sot- og pipebrann. Vedfyring varmer også ved strømbrudd.

 

Slik fyrer du riktig:

Bygg bålet riktig

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 – 3 opptenningsbriketter øverst.

Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.

Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store

Tenn fra toppen

• Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til fl ammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
• Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

• Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.
• Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
• Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Hvis pipebrann!

Steng ventiler og luker til skorsteinen. Bruk vann eller brannslokkeapparat hvis brannen sprer seg til huset rundt pipa. Slokking av selve pipebrannen bør du overlate til brannvesenet, men hvis de er langt unna kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter.

Steng ventiler og luker

Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Unngå spredning

Ved etasjeskillerne kommer treverk og annet brennbart materiale inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkeapparat

Slokke pipebrann

Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hvis du er på hytta eller det er langt til nærmeste brannvesen kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

Evakuer i tide

Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.

Slik bruker du pulverapparat på pipebrann:

  1.  Åpne forsiktig sotluka.
  2.   Styr slangen inn i skorsteinen.
  3.  Trykk på utløseren i noen sekunder.
  4.  Lukk igjen luka.
  5.  Gjenta hvis brannen tar seg opp igjen.