Oppføring av skorstein

Skorsteiner har lang tradisjon i Norge. Tidligere ble skorsteiner oppført i betong eller teglstein, mens i dag er elementskorsteiner og stålskorsteiner de vanligste typene. Skorsteinen oppgave er å transportere røykgassen fra ildsted trygt ut av boligen uten at brann eller forgiftning skal kunne oppstå.

Hvem kan montere en skorstein?

 

Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid.

Meld fra hvis du installerer, fjerner eller endrer et ildsted.

Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

At et arbeid er søknadspliktig betyr at dersom du skal bruke fagfolk til å utføre arbeidet må du sørge for at foretaket enten har lokal godkjenning eller sentral godkjenning for å kunne søke, prosjektere, utføre og kontrollere det tenkte arbeidet. Ferdigattest skal foreligge etter oppføring.

Du kan som selvbygger også føre opp din egne skorstein, men da må du søke om lokal godkjenning og ansvarsrett for dette samt kunne dokumentere kunnskap innen området. Ta kontakt med ditt lokale byggesakskontor om hvordan denne søknaden skal leveres. 

 

 

Søknadsplikten gjelder uansett hvilken type skorstein som skal oppføres (Husk at dette gjelder også for fritidsboliger).

Henvisninger

Plan -og bygningsloven § 20-1 og 21-4.
Byggeteknisk forskrift §15-3.
Byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-1, 8-2.