Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling, basert på lav inntekt.

Det søkes for ett barnehageår av gangen, og det må hvert barnehageår sende inn søknadsskjema

Søknad med dokumentasjon, leveres til :

Tingvoll kommune, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll

Ordningen gjelder:

 • Husholdninger med lavere inntekt enn 533 500 kr pr år

Søknadsfrister:

 • 20. juni (for å få redusert betaling i august)
 • Søknader gjennom barnehageåret vil ha virkning fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

Gratis kjernetid for 3,4- og 5 åringer

Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søknad om redusert foreldrebetaling.

 • Vedtak om reduksjon i foreldrebetaling, krever søknad fra foresatte.
 • Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.                                                                                     
 • Selvangivelse skal legges ved søknad som dokumentasjon.
 • Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
 • Kan man ikke legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
 • Ved vesentlige og varige endringer i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse, kan søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt.
 • Søknad med dokumentasjon kan da sendes på nytt, selv om det er midt i barnehageåret. 
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Eksempler på inntekter som skal inngå i beregningsgrunnlaget:

- Arbeidsinntekt, sykepenger, AAP, dagpenger, tiltakspenger, uføretrygd, etterlattepensjon, aksjeutbytte, renteinntekter, utleieinntekter.

- Introduksjonsstønad for flyktninger.

Eksempler på NAV-ytelser som ikke skal inngå i beregningen:

- Støtte til barnetilsyn. Bidrag og barnetrygd. Kontantstøtte. Økonomisk støtte til f.eks barnehage og SFO. Studielån/stipend 

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00
Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)