Barnehageopptak

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehagene er 1. mars hvert år og søknadene behandles samordnet. Ellers i året er det løpende opptak til ledige plasser.

Søk barnehageplass her

Rett til barnehageplass - søke barnehageplass

Alle barn fra 1 til 5 år har fra hovedopptaket 2009 rett til en barnehageplass. Retten gjelder barn som fyller ett år innen utgangen av august måned. Dette følger av nye bestemmelser i barnehageloven. Plassen må være disponibel i løpet av august.

Innholdet i retten:

  • Krav til ett opptak i året, men kommunen står fritt til å ha flere eller supplerende opptak.
  • Plikt til å tilby plass i barnehage til barn som er bosatt i kommunen. Med bosatt menes bosteds adresse, ikke nødvendigvis folkeregistrert i kommunen. Det er også tilstrekkelig at barnet er bosatt i kommunen i august, det året retten inntrer. Men det forutsettes imidlertid at det er søkt om plass innen søknadsfristen.
  • Retten gjelder for barn som er fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass

Når har du rett til barnehageplass?

Jf. Tingvoll kommune sine vedtekter, skal alle som søker om plass i barnehagen innen fristen for hovedopptak (1.mars), få tilbud om plass, det antall dager det er søkt ved nytt barnehageår.

Det settes av 3 plasser øremerket 4 og 5 åringer fra Tingvoll asylmottak.

Barn uten barnehageplass, som fyller ett år senest november det året det søkes plass, har en lovfestet rett på barnehageplass i hovedopptaket.

Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan velge om de vil ta imot plassen fra 15 august, eller fra den måneden barnet fyller ett år. Foreldrebetaling vil for disse, løpe fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

Ved hovedopptak 1. mars må søker være bosatt i Tingvoll innen utgangen av august for å ha rett til barnehageplass. Ved løpende inntak må søker være bosatt i Tingvoll senest ved det tidspunktet plassen tilbys. 

Når skal jeg søke? Dersom du ønsker plass fra nytt barnehageår (15. august), skal du søke innen 1. mars hvert år (hovedopptaket). 

Løpende opptak Du kan også søke om plass hele året og være med på opptak til ledige plasser. 

Hvem kan søke om plass? Det kan søkes plass til barn som er bosatt i kommunen. Les mer under Rett til barnehageplass lenger opp på denne siden.


Hvordan søker jeg? Du må bruke kommunens elektroniske søknadsskjema. 

Hvordan søker jeg prioritert plass? Dersom du ønsker prioritert plass, er det nødvendig at du sender inn dokumentasjon. Dersom du sendte inn dokumentasjon for mer enn tre måneder siden, må du gjøre dette på nytt.

Når får jeg svar ved hovedopptaket? Alle som er med i hovedopptaket, får svar innen utgangen av april. Du får da enten tilbud om barnehageplass eller avslagsbrev. 
Får du avslag, blir du stående på ventelisten og er med på trekninger for ledige plasser. 

Hva skjer dersom jeg takker nei til en barnehageplass? Takker du nei til en barnehageplass i en barnehage du selv har prioritert, kan du fortsatt stå på venteliste til ditt første ønske. 

Kan jeg klage på avslag om plass ved hovedopptaket? Du kan klage på avslag om barnehageplass, og dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Klagen sendes skriftlig og begrunnet til Tingvoll kommune. Informasjon om klageadgang blir sendt ut sammen med avslagsbrevet.
Du kan også be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.

  • Ved løpende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Hvordan skjer løpende opptak? Opptak gjennom barnehageåret skjer når det er ledige plasser. Barn med prioritert plass på venteliste tildeles plass først.

Får jeg svar ved løpende opptak? Ja, du får brev fra Tingvoll kommune med ca. en ukes svarfrist hvis du får tilbud om plass. Ved løpende opptak sendes det kun avslagsbrev til de som har en prioritet i forhold til funksjonshemming og barnevern. 

Hvordan søke plass i en annen barnehage? Du kan når som helst søke om overflytting. Send inn ny søknad på Internett. Se link over.