Barnehageopptak

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehagene er 1. mars hvert år og søknadene behandles samordnet. Ellers i året er det løpende opptak til ledige plasser.

Søk barnehageplass her

Barnehagevedtekter

Rett til barnehageplass - søke barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av november, det året det blir søkt om barnehageplass.   

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det er søkt om plass, har barnet rett på plass fra august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det er søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født. Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 16.     

Utvidet rett etter Tingvoll kommune sine barnehagevedtekter: 

For søkere som søker innen hovedopptakets frist, gis det rett til barnehageplass for barn født innen utgangen av desember året før. Det forutsettes imidlertid at barnet er fylt 10 måneder ved oppstart.  

For barn født i september, oktober, november og desember kan oppstart og betaling utsettes til den måneden barnet fyller 1 år 

 Når skal jeg søke? Dersom du ønsker plass fra nytt barnehageår, skal du søke innen 1. mars hvert år (hovedopptaket).  

Når starter nytt barnehageår? Barnehageåret starter 15 august, med mulighet for oppstart den mnd barnet fyller 1 år, for barn født; september, oktober, november og desember. 
 
Løpende opptak Du kan også søke om plass hele året og være med på opptak til ledige plasser. Opptak gjennom barnehageåret skjer når det er ledige plasser, 1 mnd før oppstart. Barn med prioritert plass på venteliste tildeles plass først.  
 
Hvem kan søke om plass? Det kan søkes plass til barn som er bosatt i kommunen. Med bosatt menes bosteds adresse, ikke nødvendigvis folkeregistrert i kommunen. Det er også tilstrekkelig at barnet er bosatt i kommunen i august, det året retten inntrer. Men det forutsettes imidlertid at det er søkt om plass innen søknadsfristen. 

 Hvordan søke plass i en annen barnehage? 

Du kan søke overflytting til annen barnehage der du søker barnehageplass

 Hvordan søker jeg prioritert plass? Dersom du ønsker prioritert plass, er det nødvendig at du sender inn dokumentasjon.  

 Når får jeg svar ved hovedopptaket? Alle som er med i hovedopptaket, får svar innen utgangen av april. Du får da enten tilbud om barnehageplass eller avslagsbrev.  
Får du avslag, blir du stående på ventelisten og er med på trekninger for ledige plasser.  
 
Hva skjer dersom jeg takker nei til en barnehageplass? Takker du nei til en barnehageplass i en barnehage du selv har prioritert, kan du fortsatt stå på venteliste til ditt første ønske.  
 
Kan jeg klage på avslag om plass ved hovedopptaket? Du kan klage på avslag om barnehageplass, og dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Klagen sendes skriftlig og begrunnet til Tingvoll kommune. Informasjon om klageadgang blir sendt ut sammen med avslagsbrevet. 
Du kan også be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. 

Ved løpende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. 

 Får jeg svar ved løpende opptak? Ja, du får brev fra Tingvoll kommune med ca. en ukes svarfrist hvis du får tilbud om plass. Ved løpende opptak sendes det kun avslagsbrev til de som har en prioritet i forhold til funksjonshemming og barnevern.  
 
Hvordan søke plass i en annen barnehage? Du kan når som helst søke om overflytting. Send inn ny søknad på Internett.