Hvordan kan jeg påvirke?

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du som innbygger i en kommune kan fremme dine synspunkter på.

Direkte kontakt med folkevalgte

Du kan kontakte en politiker eller et politisk parti som er representert i kommunestyret. Se overrikt over politikere under knappen "Kommunestyre".

Åpne spørsmål til kommunestyret

Alle som er bosatt i Tingvoll kommune kan på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål til ordføreren. Dette gjøres under kommunestyrets "spørretime" som skal avholdes ved møtets begynnelse.

  1. Spørreren retter selv spørmålet muntlig til ordføreren, og kan få adgang til å grunngi dette. I tilfelle settes begrenset taletid.
  2. Svaret gis muntlig av ordføreren - eventuelt av rådmannen på oppfordring fra ordføreren.
  3. Etter at svar er avgitt, har spørreren adgang til å stille et tilleggsspørsmål, som må ha sammenheng med det opprinnelige spørsmålet.
  4. Det er ikke debatt i forbindelse med spørsmål/spørretimen, og det er ikke adgang til å fremsette forslag.

Innbyggerinitiativ

Kommunestyret plikter selv, kapittel 12 i kommuneloven på lovdata.no, å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen står bak forslaget.

Andre muligheter til å gi tilbakemeldinger og innspill

  • Høringer
  • I forbindelse med større utviklingsprosjekter eller planprosesser arrangeres åpne møter for dialog med innbyggerne. Disse møtene blir annonsert.
  • Brukerundersøkelser